Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny infuzyjne i przyrządy towarzyszące

05 września 2014
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP.382.134.2014 BS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY INFUZYJNE I PRZYRZĄDY TOWARZYSZĄCE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 05.09.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Płyny infuzyjne w opakowaniach plastikowych, z podwójnym niezależnym portem, bez PCV - 29500 szt.; 2) Płyny infuzyjne w workach - 2100 szt.; 3) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (opakowanie plastikowe, stojące z podwójnym, szczelnym zamknięciem, bez PCV, ze zwiększoną potencjalną pojemnością nie mniejszą niż 20%) - 215400 szt. i kompatybilne przyrządy do wielokrotnego pobierania (op. = 50szt.) - 400 op.; 4) Płyny infuzyjne w butelkach plastikowych - 1800 szt.; 5) Płyny do przepłukiwań typu Ecolav lub równoważny z precyzyjnym dozowaniem - 9000 szt.; 6) Płyny infuzyjne w opakowaniach specjalistycznych (worki z dwoma portami, bez PCV, ze zwiększoną pojemnością worka) - 58000 szt. i kompatybilne przyrządy do wielokrotnego pobierania - 10000 szt.; 7) Płyny infuzyjne specjalistyczne w opakowaniach plastikowych - 2340 szt.; 8) Płyny infuzyjne specjalistyczne - 6900 szt.; 9) Płyny infuzyjne specjalistyczne w workach - 19660 szt.; 10) Roztwory płynnej żelatyny - 8000 szt.;
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (10 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego (nie dotyczy wyrobów medycznych).; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 7. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 8. Wadium – wartość ogólna – 32 910,00zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 9. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.10.2014 r. do godz. 10:00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 134_informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (126 KB 134_informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 21 października 2014)
 • 134_odpowiedzi1.pdf
  pobierz (132 KB 134_odpowiedzi1.pdf, data publikacji: 25 września 2014)
 • 134_formularz ofertowy_płyny.xls
  pobierz (47 KB 134_formularz ofertowy_płyny.xls, data publikacji: 10 września 2014)
 • 134_SIWZ_płyny infuzyjne.pdf
  pobierz (116 KB 134_SIWZ_płyny infuzyjne.pdf, data publikacji: 10 września 2014)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)