Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny wiskoelastyczne i irygacyjne

02 marca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY WISKOELASTYCZNE I IRYGACYJNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze stronie www.swk.med.pl w dniu publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.Zakres lub wielkość zamówienia: komplet płynów wiskoelastycznych do fakoemulsyfikacji w sterylnym bistrze - 1500 kpl., płyn wiskoelastyczny dyspersyjny do fakoemulsyfikacji w sterylnym bistrze- 600 szt., płyn wiskoelastyczny kohezyjny do fakoemulsyfikacji w sterylnym bistrze - 300 szt, płyn 0,01% roztwór karbacholu w płynie buforującym bss - 144 szt., bss - płyn irygacyjny podawany śródoperacyjnie - 300 szt. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (5 zadań). 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: -Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, -w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony". -w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9.Kryteria oceny ofert: -Cena - 100%, 10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 19.03.2007 r. do godz. 10.00. 11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł 16.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 02.03.2007 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w BZP.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • 368-odpowiedz02_plyny0001.pdf
    pobierz (468 KB 368-odpowiedz02_plyny0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
  • 368-odpowiedz01_plyny0001.pdf
    pobierz (353 KB 368-odpowiedz01_plyny0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
  • 368-siwz_plyny-wiskoelastyczne-i-irygacyjne-pdf.pdf
    pobierz (180 KB 368-siwz_plyny-wiskoelastyczne-i-irygacyjne-pdf.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)