Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Płyny wiskoelastyczne i płyny irygacyjne

25 stycznia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

PŁYNY WISKOELASTYCZNE I PŁYNY IRYGACYJNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – komplet płynów wiskoelastycznych do fakoemulsyfikacji w sterylnym blistrze-1500 kpl. Zadanie nr 2 – płyn wiskoelastyczny koehezyjny do fakoemulsyfikacji w sterylnym blistrze-140 szt. Zadanie nr 3 – płyn wiskoelastyczny dyspersyjny do fakoemulsyfikacji w sterylnym blistrze-400 szt. Zadanie nr 4 – płyn 0,01% roztwór karbacholu w płynie buforującym BSS-192 szt. Zadanie nr 5 – BSS-płyn irygacyjny podawany śródoperacyjnie-250 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03.02.2010r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_płyny.pdf
  pobierz (66 KB wybór ofert_płyny.pdf, data publikacji: 04 lutego 2010)
 • ODPOWIEDZI02_PŁYNY.PDF
  pobierz (69 KB ODPOWIEDZI02_PŁYNY.PDF, data publikacji: 01 lutego 2010)
 • odpowiedzi01-plyny.pdf
  pobierz (94 KB odpowiedzi01-plyny.pdf, data publikacji: 28 stycznia 2010)
 • SIWZ-płyny.pdf
  pobierz (171 KB SIWZ-płyny.pdf, data publikacji: 25 stycznia 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)