Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Pompy infuzyjne, stół zabiegowy

09 listopada 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/284/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

POMPY INFUZYJNE, STÓŁ ZABIEGOWY

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 20szt.; pompa infuzyjna objętościowa – 10szt.; stacja dokująca –10szt.; 2) stół zabiegowy – 1szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.11.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wzborze ofert.pdf
  pobierz (91 KB informacja o wzborze ofert.pdf, data publikacji: 21 listopada 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (149 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 15 listopada 2011)
 • informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert.pdf
  pobierz (57 KB informacja o przedłużeniu terminu na składanie ofert.pdf, data publikacji: 14 listopada 2011)
 • SIWZ_pompy_stół.pdf
  pobierz (154 KB SIWZ_pompy_stół.pdf, data publikacji: 09 listopada 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)