Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Preparaty do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i powierzchni

14 września 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.: Preparaty do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i powierzchni

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

2.Zakres zamówienia: 1)Zadanie nr 1 – Dezynfekcja narzędzi medycznych (metalowych, z tworzyw sztucznych) i sprzętu anestezjologicznego – 71 500 litrów; 2)Zadanie nr 2 – Dezynfekcja narzędzi medycznych i sprzętu anestezjologicznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) – czas działania do 15 minut – 9 900 litrów; 3)Zadanie nr 3 – Dezynfekcja narzędzi medycznych i sprzętu anestezjologicznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) – czas działania do 30 minut – 280 litrów; 4)Zadanie nr 4 – Dezynfekcja termolabilnych wyrobów medycznych w tym endoskopów – 480 litrów; 5)Zadanie nr 5 – Dezynfekcja endoskopów – 700 litrów; 6)Zadanie nr 6 – Detergent do mycia endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych – 11 250 litrów; 7)Zadanie nr 7 – Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i sprzętu w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi: o stężeniu odpowiadającym 2000 ppm aktywnego chloru – 159 000 litrów; o stężeniu odpowiadającym 10000 ppm aktywnego chloru – 114 600 litrów; 8)Zadanie nr 8 – Dezynfekcja powierzchni wyposażenia (metalowych, z tworzyw sztucznych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi – 15 000 litrów; 9)Zadanie nr 9 – Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i wyposażenia (ceramicznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi – 21 100 litrów.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

8.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9.Wadium – niewymagane.

10.Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 24.09.2012 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wyrok KIO.pdf
  pobierz (2829 KB wyrok KIO.pdf, data publikacji: 02 stycznia 2013)
 • opinia PZH.pdf
  pobierz (366 KB opinia PZH.pdf, data publikacji: 02 stycznia 2013)
 • postanowienie KIO.pdf
  pobierz (106 KB postanowienie KIO.pdf, data publikacji: 02 stycznia 2013)
 • modyfikacja_odwolania.pdf
  pobierz (84 KB modyfikacja_odwolania.pdf, data publikacji: 02 stycznia 2013)
 • odwolanie.pdf
  pobierz (340 KB odwolanie.pdf, data publikacji: 02 stycznia 2013)
 • wybor oferty_zadanie 8.pdf
  pobierz (343 KB wybor oferty_zadanie 8.pdf, data publikacji: 22 października 2012)
 • wybor ofert_dezynfekcja.pdf
  pobierz (757 KB wybor ofert_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 16 października 2012)
 • modyfikacja_dezynfekcja.pdf
  pobierz (273 KB modyfikacja_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 20 września 2012)
 • odpowiedzi01_dezynfekcja.pdf
  pobierz (249 KB odpowiedzi01_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 20 września 2012)
 • SIWZ_dezynfekcja.pdf
  pobierz (204 KB SIWZ_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 14 września 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)