Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Preparaty specjalistyczne stosowane w chirurgii okulistycznej

20 stycznia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/5/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

PREPARATY SPECJALISTYCZNE STOSOWANE W CHIRURGII OKULISTYCZNEJ

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Komplet płynów wiskoelastycznych do fakoemulsyfikacji, ampułkostrzykawka - 1500 kpl.; 2) Płyn wiskoelastyczny kohezyjny do fakoemulsyfikacji, ampułkostrzykawka - 140 szt.; 3) Płyn wiskoelastyczny dyspresyjny do fakoemulsyfikacji, ampułkostrzykawka - 400 szt.; 4) Płyn 0,01% roztwór karbacholu w płynie buforującym BSS, fiolka - 240 szt.; 5) BSS – płyn irygacyjny podawany śródoperacyjnie, butelka plastikowa 500ml - 300 szt.; 6) BSS – płyn irygacyjny podawany śródoperacyjnie, butelka szklana 500ml - 120 szt.; 7) Perfluorodecalina estriel - 140 szt.; 8) Methylvisic, ampułkostrzykawka - 340 szt.; 9) Triamcinolone actonide, fiolka - 100 szt.; 10) Roztwór błękitu trypanu, ampułkostrzykawka - 75 szt.; 11) Silicone oil - 30 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (11 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 01 lutego 2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (156 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 06 lutego 2012)
 • modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (166 KB modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2012)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (183 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2012)
 • SIWZ_preparaty okulistyczne.pdf
  pobierz (173 KB SIWZ_preparaty okulistyczne.pdf, data publikacji: 20 stycznia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)