Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkt leczniczy Alglucosidase Alfa 50 mg

11 grudnia 2014
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKT LECZNICZY ALGLUCOSIDASE ALFA 50 mg

1.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 11.12.2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: produkt leczniczy alglucosidase alfa 50 mg – 783 amp.

3.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego;

2)posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium - wartość ogólna – 46 000,00 zł.

10.Kryteria oceny ofert:

•cena – 90%;

•czas dostawy – 10%;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.01.2015 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel. 94 34-88-104, fax. 94 34-88-103). Cena SIWZ w wersji papierowej - 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

  • wybór ofert- lek alglucosidase alfa.pdf
    pobierz (148 KB wybór ofert- lek alglucosidase alfa.pdf, data publikacji: 21 stycznia 2015)
  • odpowiedzi 1_lek alglucosidase alfa.pdf
    pobierz (104 KB odpowiedzi 1_lek alglucosidase alfa.pdf, data publikacji: 05 stycznia 2015)
  • 191-SIWZ-lek alglucosidase alfa.pdf
    pobierz (115 KB 191-SIWZ-lek alglucosidase alfa.pdf, data publikacji: 16 grudnia 2014)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)