Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze II oraz akcesoria do przygotowania leków recepturowych

09 lipca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 211 000 EURO na zadanie pt.: PRODUKTY LECZNICZE II oraz AKCESORIA DO PRZYGOTOWANIA LEKÓW RECEPTUROWYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: leki ogólne, leki anestezjologiczne, antybiotyki, narkotyki, leki onkologiczne, preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, substancje recepturowe, akcesoria do przygotowania leków recepturowych. Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 124 zadania.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie ilości sztuk w opakowaniu.
 6. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 7. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 24 180,00zł
 10. Kryteria oceny ofert: • Cena – 100%,
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.08.2007 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł
 17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 09.07.2007 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert leki II.pdf
  pobierz (1860 KB informacja o wyborze ofert leki II.pdf, data publikacji: 04 września 2007)
 • odpowiedz02_leki-ii_przedluzenie-terminu.pdf
  pobierz (832 KB odpowiedz02_leki-ii_przedluzenie-terminu.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedz01-produkty-lecznicze-ii-leki-rozne-0001.pdf
  pobierz (368 KB odpowiedz01-produkty-lecznicze-ii-leki-rozne-0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • leki-ii-formularz-ofertowy-07.xls
  pobierz (137 KB leki-ii-formularz-ofertowy-07.xls, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz_leki-rozne-ii.pdf
  pobierz (231 KB siwz_leki-rozne-ii.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)