Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze (leki różne) II

11 lipca 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 211 000 EURO Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza: przetarg nieograniczony na zadanie pt.: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH (leki różne - 71 zadań) DO APTEKI SZPITALNEJ CPV 24400000-8 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia - 71 zadań 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 71 zadań 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. Wadium wynosi 13 800,00 zł. 8. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100 %, 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 11.08.2006 r. do godz. 1000. 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 14. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. 15. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 11.07.2006 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie w dniu publikacji na stronie www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 191-odpowiedz02-leki-ii.pdf
  pobierz (208 KB 191-odpowiedz02-leki-ii.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 191-siwz-leki.pdf
  pobierz (192 KB 191-siwz-leki.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 191-zal_4-formularz_ofertowy-leki.xls
  pobierz (177 KB 191-zal_4-formularz_ofertowy-leki.xls, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • 191-odpowiedzi_01-leki.pdf
  pobierz (430 KB 191-odpowiedzi_01-leki.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)