Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze, preparaty do żywienia enteralnego i parentenalnego, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyroby medyczne

08 czerwca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/127/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE, PREPARATY DO ŻYWIENIA ENTERALNEGO I PARENTENALNEGO, DIETETYCZNE ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 08.06.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Leki ogólne, leki anestezjologiczne, antybiotyki, kontrasty, narkotyki, leki psychotropowe, preparaty do żywienia enteralnego i parentenalnego, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, mleko dla wcześniaków i niemowląt, substancje recepturowe oraz wyroby medyczne. Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (1040 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych • posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego - dotyczy wykonawców składających oferty na produkty lecznicze;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Wadium - wartość ogólna – 443 260,00zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 19.07.2011r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel. 94 34-88-104, fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • ponowny wybór oferty_zad 29.pdf
  pobierz (554 KB ponowny wybór oferty_zad 29.pdf, data publikacji: 09 września 2011)
 • sprostowanie2 do informacji o wyborze ofert.pdf
  pobierz (107 KB sprostowanie2 do informacji o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 12 sierpnia 2011)
 • sprostowanie do informacji o wyborze ofert.pdf
  pobierz (138 KB sprostowanie do informacji o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 10 sierpnia 2011)
 • streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.pdf
  pobierz (168 KB streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2011)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert_leki.pdf
  pobierz (119 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert_leki.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2011)
 • wyjaśnienia03_leki.pdf
  pobierz (78 KB wyjaśnienia03_leki.pdf, data publikacji: 04 lipca 2011)
 • wyjaśnienia02.pdf
  pobierz (366 KB wyjaśnienia02.pdf, data publikacji: 30 czerwca 2011)
 • modyfikacja SIWZ_2.pdf
  pobierz (158 KB modyfikacja SIWZ_2.pdf, data publikacji: 20 czerwca 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (215 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 20 czerwca 2011)
 • modyfikacja SIWZ.pdf
  pobierz (115 KB modyfikacja SIWZ.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2011)
 • SIWZ.pdf
  pobierz (250 KB SIWZ.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2011)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (397 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 10 czerwca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)