Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różne

27 listopada 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:
 3. Acetazolamide 250mg x 30 tabl. 20 op.
 4. Albumina ludzka 5% 250ml 5 op.
 5. Alteplase 20 mg x 1 fiol. 20 szt.
 6. Alteplase 50 mg x 1 fiol. 10 szt.
 7. Aminosteril N-HEPA 8% 500ml 100 op.
 8. Benzylpenicillinum kalcium 1 mln j.m. fiol 300 szt.
 9. Calcium glubionate 10% 5ml x 10 amp. 400 op.
 10. Capecitabine 150 mg tabletki powlekane op. = 60szt. 50 op.
 11. Capecitabine 500 mg tabletki powlekane op.= 120szt. 30 op.
 12. Ceftriaxonum 2g x 5 fiol. 300 op.
 13. Clorazepate dipotassium 20 mg/2ml x 5fiol 5 op.
 14. Darbepoetin alfa- 500mg/1ml półautomatyczny wstrzykiwacz 120 szt.
 15. Diazepamum 5mg / 2,5ml x 5 fiol. 5 op.
 16. Dinoprostone 0,5mg 3g żel 30 op.
 17. Dipeptiven 50ml 20 op.
 18. Erlotinib hydrochloride 150mg (op. = 30tabl.) 10 op.
 19. Erythropoietin beta 30 tys.j.m./0,6ml ampułkostrzykawka 60 szt.
 20. Fluoresceinum 10% 100 mg / ml (amp.5 ml) 500 szt.
 21. Formalinum 40% opakowanie po 1kg 20 op.
 22. Ketoprofen 0,05g x 24 tabl. 400 op.
 23. Nutridrink wanil. 200ml 400 szt.
 24. Nutrimix (worek) 200 ml x 1 szt. 50 szt.
 25. Nutrison standard 500 ml x 1 szt. 600 szt.
 26. Ondansetron hydrochloride 8mg4ml ampułki (op=5amp.) 400 op.
 27. Pentoxifylline 0,1g / 5ml x 5 amp. 30 op.
 28. Propranolol 1mg / 1ml x 10 amp. 10 op.
 29. Theophyllinum 20mg/ml x 5 amp. 150 op.
 30. Tracutil 10ml x 5 amp. 50 op.
 31. Trastuzumab 150 mg, fiolka (proszek do przygotowania roztworu do infuzji) 250 szt.
 32. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (29 zadań).
 33. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 34. Termin wykonania zamówienia wynosi od daty podpisania umowy do 05.07.2009r.
 35. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 36. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 37. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 38. Wadium – 32 960,00zł ogółem (na zadanie nr 1, 13 i 26, ze względu na niewielką wartość zamówienia – wadium niewymagane).
 39. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 40. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 07.01.2009 r. do godz. 10.00.
 41. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 42. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 43. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 44. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 45. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 46. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 47. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 27.11.2008 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf
  pobierz (1150 KB informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.pdf, data publikacji: 09 stycznia 2009)
 • odpowiedzi03.pdf
  pobierz (513 KB odpowiedzi03.pdf, data publikacji: 31 grudnia 2008)
 • odpowiedzi02.pdf
  pobierz (346 KB odpowiedzi02.pdf, data publikacji: 17 grudnia 2008)
 • odpowiedzi01.pdf
  pobierz (158 KB odpowiedzi01.pdf, data publikacji: 12 grudnia 2008)
 • formularz ofertowy leki różne.xls
  pobierz (112 KB formularz ofertowy leki różne.xls, data publikacji: 04 grudnia 2008)
 • SIWZ_leki różne.pdf
  pobierz (190 KB SIWZ_leki różne.pdf, data publikacji: 04 grudnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)