Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różne

15 maja 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 15 maja 2009r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: leki ogólne, leki anestezjologiczne, antybiotyki, kontrasty, narkotyki, leki psychotropowe, leki onkologiczne, preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, mleko dla wcześniaków i niemowląt, substancje recepturowe. Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (930 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

 9. Wadium - wartość ogólna - 272 390,00zł (wartość wadium na poszczególne zadania w SIWZ).

 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;

 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 25.06.2009.r. do godz. 10.00.

 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert_leki.pdf
  pobierz (158 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert_leki.pdf, data publikacji: 23 lipca 2009)
 • sprostowanie do odpowiedzi09.pdf
  pobierz (133 KB sprostowanie do odpowiedzi09.pdf, data publikacji: 23 czerwca 2009)
 • odpowiedzi09.pdf
  pobierz (159 KB odpowiedzi09.pdf, data publikacji: 22 czerwca 2009)
 • odpowiedzi08.pdf
  pobierz (148 KB odpowiedzi08.pdf, data publikacji: 18 czerwca 2009)
 • odpowiedzi07.pdf
  pobierz (46 KB odpowiedzi07.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2009)
 • odpowiedzi06.pdf
  pobierz (45 KB odpowiedzi06.pdf, data publikacji: 10 czerwca 2009)
 • odpowiedzi05.pdf
  pobierz (57 KB odpowiedzi05.pdf, data publikacji: 08 czerwca 2009)
 • rozstrzygniecie_protestu.pdf
  pobierz (80 KB rozstrzygniecie_protestu.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2009)
 • odpowiedzi04.pdf
  pobierz (61 KB odpowiedzi04.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2009)
 • modyfikacja SIWZ.pdf
  pobierz (97 KB modyfikacja SIWZ.pdf, data publikacji: 02 czerwca 2009)
 • odpowiedzi03.pdf
  pobierz (304 KB odpowiedzi03.pdf, data publikacji: 02 czerwca 2009)
 • wezwanie do przyłączenia w post protestacyjnym.pdf
  pobierz (310 KB wezwanie do przyłączenia w post protestacyjnym.pdf, data publikacji: 01 czerwca 2009)
 • protest.pdf
  pobierz (209 KB protest.pdf, data publikacji: 01 czerwca 2009)
 • odpowiedzi02.pdf
  pobierz (406 KB odpowiedzi02.pdf, data publikacji: 26 maja 2009)
 • odpowiedzi01.pdf
  pobierz (859 KB odpowiedzi01.pdf, data publikacji: 25 maja 2009)
 • SIWZ_produkty lecznicze różne.pdf
  pobierz (422 KB SIWZ_produkty lecznicze różne.pdf, data publikacji: 19 maja 2009)
 • formularz ofertowy.xls
  pobierz (248 KB formularz ofertowy.xls, data publikacji: 19 maja 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)