Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różne

25 marca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/49/2010 Koszalin, dn.25.03.2010 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

  ZADANIE NR 1:
  1) Adalimumab 40 mg *2 amp. - 6 op.; ZADANIE NR 2:
  1) Capecitabine 150 mg *60 tabl. - 50 op.; 2) Capecitabine 500 mg *120 tabl. - 100 op.; ZADANIE NR 3:
  1) Cetuximab, fiolka 100 mg - 30 szt.; 2) Cetuximab, fiolka 500 mg - 10 szt.; ZADANIE NR 4:
  1) Ciprofloxacinum 2mg/ml 50ml - 1600 szt.; 2) Ciprofloxacinum 2mg/ml 100ml - 1600 szt.; ZADANIE NR 5:
  1) Dalteparin sodium 2500j.m. * 10 amp.-strz. - 200 op.; 2) Dalteparin sodium 5000j.m. * 10 amp..-strz. - 50 op.; ZADANIE NR 6
  1) Docetaxel koncentrat z rozpuszczalnikiem, fiolka 20 mg - 120 szt.; 2) Docetaxel koncentrat z rozpuszczalnikiem, fiolka 80 mg - 70 szt.; ZADANIE NR 7:
  1) Gemcytabine 200 mg - 200 szt.; 2) Gemcytabine 1 g - 200 szt.; ZADANIE NR 8:
  1) Preparat immunoglobuliny ludzkiej IgG 5s i 7s liofilizat- IgA poniżej 0,05 mg/ml, flakon 2,5 g - 30 szt.; 2) Preparat immunoglobuliny ludzkiej IgG 5s i 7s liofilizat- IgA poniżej 0,05 mg/ml, flakon 5,0 g - 30 szt.; 3) Preparat immunoglobuliny ludzkiej IgG 5s i 7s liofilizat- IgA poniżej 0,05 mg/ml, flakon 10,0 g - 10 szt.; ZADANIE NR 9:
  1) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotowania roztworu, fiolka 40 mg - 65 szt.; 2) Irinotecan gotowy koncentrat do przygotowania roztworu, fiolka 100 mg - 135 szt.; ZADANIE NR 10:
  1) Losartan 50 mg * 28 tabl. - 25 op.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (10 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 3 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 02.04.2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (113 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 06 kwietnia 2010)
 • wyjasnienia02.pdf
  pobierz (133 KB wyjasnienia02.pdf, data publikacji: 30 marca 2010)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (48 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 29 marca 2010)
 • SIWZ_leki różne.pdf
  pobierz (171 KB SIWZ_leki różne.pdf, data publikacji: 25 marca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)