Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różne

09 sierpnia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl. Zakres lub wielkość zamówienia: Produkty lecznicze różne Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (71 zadań).

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi do 26.07.2011 roku od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

• nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium - nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.08.2010r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (186 KB wybór ofert_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 24 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi 5_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (57 KB odpowiedzi 5_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 17 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi 4_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (53 KB odpowiedzi 4_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 16 sierpnia 2010)
 • przesunięcie terminu otwarcia_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (44 KB przesunięcie terminu otwarcia_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi 3_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (59 KB odpowiedzi 3_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi 2_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (116 KB odpowiedzi 2_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 12 sierpnia 2010)
 • odpowiedź 1_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (52 KB odpowiedź 1_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 11 sierpnia 2010)
 • załącznik nr 2 do SIWZ_formularz ofertowy.xls
  pobierz (35 KB załącznik nr 2 do SIWZ_formularz ofertowy.xls, data publikacji: 09 sierpnia 2010)
 • SIWZ_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (140 KB SIWZ_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 09 sierpnia 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)