Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różne

19 stycznia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/8/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

Nr zadania/ Asortyment/ Ilość/ J.m. 1) Alteplase 10 mg x 1 fiol. - 20 Fiolek; 2) Ampicillin 1000 mg fiol. - 1500 Fiolek; 3) Antytoksyna tężcowa ludzka 250 j m x 1 amp - 100 Opakowań; 4) Argentum nitric.(typu Mova nitr.pip. lub równoważny)1% 0,5ml kr x 50szt. - 50 Opakowań; 5) Benzylpencillin (sól potasowa ) 5mln. J. m. - 200 Fiolek; 6) Brimonidine krople do oczu 5ml - 70 Opakowań; 7) Cefoperazone + sulbactan 2 g fiol - 350 Fiolek; 8) Colistin 1 mln fiol - 1000 Fiolek; 9) Cloracepate dipotassium 20 mg/2ml x 5fiol - 20 Opakowań; 10) Cloracepate dipotassium 50 mg/2,5ml x 5fiol - 15 Opakowań; 11) Cynacalcet 1 mg w postaci tabletek w dawkach: 30, 60, 90 mg (opakowania x 28 tabl.) - 94320 mg; 12) Dalteparin sodium 5000 j.m amp.strzyk - 5000 Ampułkostrzykawek; 13) Dimeticone 350 F aerozol 100 ml - 30 Opakowań; 14) Dimeticone 350 F płyn 150 g - 100 Opakowań; 15) Eplerenonum 25 mg x30 tabl. - 30 Opakowań; 16) Eplerenonum 50 mg x20 tabl. - 45 Opakowań; 17) Erythromycin 300 mg fiol - 100 Fiolek; 18) Eptifibatide 20 mg / 10 ml x 1 fiol - 40 Fiolek; 19) Ferrum 325 mg x 30 draż prolong. - 150 Opakowań; 20) Flutcasone 0,5mg/2ml x 10 poj. zawiesiny do inh. z nebulizatora - 15 Opakowań; 21) Fluoresceinum 10% 100 mg / ml ( amp.5 ml) - 1500 Ampułek; 22) Formaldehyde 35% (wodny roztwór) w przeliczeniu na 1kg - 150 kg; 23) Fosforany sodu i potasu-20 ml fiol. do wlewów dożylnych x 10 szt. - 10 Opakowań; 24) Haloperidol 5 mg / 1ml x 10 amp - 25 Opakowań; 25) Hippocastani seminis 25mg + Rutosidum 15mg + Aesculinum 0,5mg x 30 tabl. - 50 Opakowań; 26) Hypromellose (+0,1% Dekstranu ) 0,3% Free 0,8ml x 32szt. - 25 Opakowań; 27) Ibandronic acid 3mg w 3ml - 150 Sztuk; 28) Iomeprol 400 200 ml - 150 Sztuk; 29) Inozine pranobex 500 mg x 50 tabl - 20 Opakowań; 30) Levothyroxine sodium 25 mcg x 50 tabl - 20 Opakowań; 31) Levothyroxine sodium 50 mcg x 50 tabl - 30 Opakowań; 32) Losartan 50 mg x 30 tabl. - 50 Opakowań; 33) Methyleum coeruleum (substancja) Opakowań po 10 g - 3 Opakowań; 34) Moxifloxacin 0,5 % krople do oczu 3 ml - 250 Opakowań; 35) Mupirocin 2 % maść do nosa 3g - 35 Opakowań; 36) Neomycin (+gramicydyna i octan fludrokortyzonu) maść do oczu 3 g - 20 Opakowań; 37) Nicotinamide 100 mg / 2ml x 5 amp - 450 Opakowań; 38) Nimodipine 10 mg / 50ml flak 50ml - 200 Flakonów; 39) Papaverine h/chl 40 mg / 2ml x 10 amp - 450 Opakowań; 40) Paracetamol 250 mg / 5ml syrop 100 ml - 120 Opakowań; 41) Phytomenadione 2mg/0,2ml - 500 Ampułka; 42) Polyvinox 100 g flakony (typu Balsam Szostakowskiego lub równoważny) - 40 Sztuk; 43) Potassium canrenoate 200 mg / 10 ml x 10 amp - 6 Opakowań; 44) Procaine 1% 10 ml x 50 amp. - 1 Opakowań; 45) Promazine 100 mg / 2ml x 10 amp - 115 Opakowań; 46) Propofol 1% 20 ml x 5 amp - 150 Opakowań; 47) Ranibizumab 10 mg/ml fiol. 0,23ml - 12 Fiolek; 48) Ranitidine 150 mg x 60 tabl - 150 Opakowań; 49) Rifaksymina 200mg x 12 tabl. powl. - 50 Opakowań; 50) Sevelamer 800 mg x 180 tabl. - 20 Opakowań; 51) Sodium chloride 5% kr do oczu 10 ml - 10 Opakowań; 52) Thiamazole 10 mg x 50 tabl - 20 Opakowań; 53) Thrombin fiol 10 tys.j.m. + bufor x 2 kpl - 50 Opakowań; 54) Tobramycin 0,3%+ dexamethason krople do oczu 5ml (typu Tobradex lub równoważny) - 100 Opakowań; 55) Torasemide 5 mg x 30 tabl. - 30 Opakowań; 56) Torasemide 10 mg x 30 tabl. - 20 Opakowań; 57) Trisodium citrate 46,7% 5ml x 20 amp. (typu Citra Lock lub równoważny) - 20 Opakowań; 58) Trioxerutinum 300 mg x 30 kapsułek - 40 Opakowań; 59) Warfarin 3 mg x 100 tabl. - 10 Opakowań; 60) Warfarin 5 mg x 100 tabl. - 15 Opakowań; 61) Worek trzykomorowy do żywienia pozajelitowego drogą wkłucia centralnego i obwodowego, bez PCV, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową MCT/LCT 1: 1 zawartość w pełnej objętości minimum 40 g aminokwasów oraz max 100 g glukozy. Objętość 1250 ml - 50 Sztuk; 62) Xantinol nicotinate 500 mg x 20 tabl prolong - 200 Opakowań; 63) Xantinol nicotinate 150 mg x 30 tabl - 10 Opakowań; 64) Zinc (Pasta Lassara) maść cynkowa z kwasem salicylowym 20 g - 15 Opakowań.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (64 zadania).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 26.07.2011r.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; • posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27 stycznia 2011 do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (116 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 01 lutego 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (100 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 24 stycznia 2011)
 • załącznik nr 2 do SIWZ_formularz ofertowy.xls
  pobierz (40 KB załącznik nr 2 do SIWZ_formularz ofertowy.xls, data publikacji: 19 stycznia 2011)
 • SIWZ_leki różne.pdf
  pobierz (137 KB SIWZ_leki różne.pdf, data publikacji: 19 stycznia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)