Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różne II

11 lipca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadania pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE II

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia:

1.Chlorpromazine4% krople 10g - 10 opakowań;

2.Hydroxyzine 100 mg / 2mlx5amp - 300 opakowań;

3.Ikodekstryna 4 % 1500 ml - 2 opakowania;

4.Ipratropinum bromide aerozol wziewny 15 ml - 5 opakowań;

5.Methylergometrine 0,2 mg / 1ml x 5 amp - 200 opakowań;

6.Nystatyna (2 mlnj.m./ g) substancja opakowanie po 10g - 40 opakowań;

7.Polystyrene sulfonate (sól wapniowa) 300 g - 25 opakowań;

8.Retinol (+Vit D) x 50 kaps - 5 opakowań;

9.Sulfur precipitated (1 g kremu zawiera 40 mg siarki i 10 mg kwasu salicylowego) krem 20g - 50 opakowań;

10.Thiamine 50mg (pirofosforanu tiaminy)+2ml rozp.x 5kpl - 300 opakowań;

11.Valproic acid 0,4 g / 4 ml x 4 fiol - 5 opakowań;

12.Verapamil 5 mg / 2ml x 50 amp - 3 opakowania;

13.Alteplase 50 mg x 1 fiol - 30 fiolek;

14.Eptifibatide 20 mg / 10 ml x 1 fiol - 10 fiolek;

15.Eptifibatide 75 mg / 100 ml x 1 fiol - 20 fiolek;

16.Bivalirudin 250 mg fiol - 50 fiolek;

17.Clorazepate dipotassium 100mg / 5 ml x 5 fiol - 10 opakowań;

18.Morphine sulfas 20 mg x 56 tabl.powl. - 70 opakowań;

19.Denotivir 3 % krem 15g - 30 opakowań;

20.Białko C nieaktywowane 500 j (CEPROTIN) fiol - 6 fiolek;

21.Topotecan 4mg. fiolka - 150 fiolek;

22.Topotecan 1mg. fiolka - 200 fiolek

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (22 zadania).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia 04.07.2009 roku od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a.prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b.nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c.nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: •Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9.Wadium ogółem wynosi: 9 770,00 zł.

10.Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.08.2008 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

17.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 11.07.2008 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybór ofert_leki różne II.pdf
  pobierz (629 KB wybór ofert_leki różne II.pdf, data publikacji: 25 sierpnia 2008)
 • odpowiedzi 2_leki II.pdf
  pobierz (331 KB odpowiedzi 2_leki II.pdf, data publikacji: 30 lipca 2008)
 • odpowiedź01_leki II.pdf
  pobierz (324 KB odpowiedź01_leki II.pdf, data publikacji: 25 lipca 2008)
 • formularz ofertowy_produkty lecznicze II.xls
  pobierz (27 KB formularz ofertowy_produkty lecznicze II.xls, data publikacji: 23 lipca 2008)
 • SIWZ_leki II.pdf
  pobierz (177 KB SIWZ_leki II.pdf, data publikacji: 17 lipca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)