Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różne.

05 maja 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: leki ogólne, leki anestezjologiczne, antybiotyki, kontrasty, narkotyki, leki psychotropowe, leki onkologiczne, preparaty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, mleko dla wcześniaków i niemowląt, substancje recepturowe. Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (822 zadania).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c. nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Wadium - 220 490,00zł ogółem.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.06.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 05.05.2008 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybór ofert_leki zad.241,242,244,245,248,249.pdf
  pobierz (1396 KB wybór ofert_leki zad.241,242,244,245,248,249.pdf, data publikacji: 30 lipca 2008)
 • ZP-21streszczenie na 26.06.xls
  pobierz (645 KB ZP-21streszczenie na 26.06.xls, data publikacji: 30 czerwca 2008)
 • Wybór ofert_produkty lecznicze różne.PDF
  pobierz (205 KB Wybór ofert_produkty lecznicze różne.PDF, data publikacji: 30 czerwca 2008)
 • wybór oferty_zadanie 405,408.pdf
  pobierz (398 KB wybór oferty_zadanie 405,408.pdf, data publikacji: 24 czerwca 2008)
 • sprostowanie odpowiedzi z 27.05.08.pdf
  pobierz (339 KB sprostowanie odpowiedzi z 27.05.08.pdf, data publikacji: 13 czerwca 2008)
 • odpowiedzi08_leki.pdf
  pobierz (322 KB odpowiedzi08_leki.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2008)
 • odpowiedzi 07.pdf
  pobierz (925 KB odpowiedzi 07.pdf, data publikacji: 11 czerwca 2008)
 • odpowiedzi06.pdf
  pobierz (497 KB odpowiedzi06.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2008)
 • odpowiedzi05.pdf
  pobierz (533 KB odpowiedzi05.pdf, data publikacji: 29 maja 2008)
 • odpowiedzi04.pdf
  pobierz (1063 KB odpowiedzi04.pdf, data publikacji: 28 maja 2008)
 • odpowiedzi03.pdf
  pobierz (331 KB odpowiedzi03.pdf, data publikacji: 16 maja 2008)
 • odpowiedzi02_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (949 KB odpowiedzi02_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 12 maja 2008)
 • odpowiedzi01_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (748 KB odpowiedzi01_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 09 maja 2008)
 • leki formularz ofertowy 08_09.xls
  pobierz (315 KB leki formularz ofertowy 08_09.xls, data publikacji: 07 maja 2008)
 • SIWZ_produkty lecznicze 08_09.pdf
  pobierz (391 KB SIWZ_produkty lecznicze 08_09.pdf, data publikacji: 07 maja 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)