Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różneII

28 lipca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 28.07.2009r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 1. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Albumina ludzka 5% 50ml - 10 Op.; 2) Albumina ludzka 5% 100ml - 90 Op.; 3) Albumina ludzka 5% 250ml - 70 Op.; 4) Alteplase 20 mg x 1fiol. - 400 fiol.; 5) Amantadyna 100 mg x 30 tabl. Powl. - 50 Op.; 6) Aminokwasy do żywienia pozajelitowego (wlew do żyły głównej lub obwodowej, nie zawiera elektrolitów) skład zbliżony do białka mleka matki oraz wysoka zawartość tauryny,żywienie wcześniaków, noworodków , niemowląt, opak. 100ml - 600 Fl.; 7) Aminophylline ( 0,24g/ml) krople 20ml - 15 Op;. 8) Ammonium hydricum 25% (Amoniak) 1litr - 10 Op.; 9) Anidulafungin 100mg fiol. - 40 fiol.; 10) Ascorbic acid 500mg / 5ml x 10 amp - 1500 Op.; 11) Ascorbic acid 100mg / 2ml x 10 amp. - 500 Op.; 12) Azithromycin 500mg x 5fiol. - 15 Op.; 13) Benzoyl peroxide 4% 100 g - 30 Op.; 14) Benzylpenicillin ( sól sodowa) 1 mln j.m. fiol - 50 fiol.; 15) Bivalirudin 250 mg fiol - 60 fiol.; 16) Calcium glubionate 10% 10ml x 10 amp - 1500 Op.; 17) Chlorpromazine 25mg x 20 draż. - 10 Op.; 18) Colistin 1 mln fiol - 800 fiol.; 19) Denotivir 3 % krem 15g - 20 Op.; 20) Dieta-zbilansowana, kompletna, polimeryczna typu Clinutren Junior - 50 Op.; 21) Dieta-zbilansowana, kompletna, półelementarna typu Peptamen Junior - 30 Op.; 22) Digoxin BM 0,1 mg x 30 tabl - 50 Op.; 23) Dihydralazine 25 mg x 5 amp. - 5 Op.; 24) Dimeticone 350 F płyn 150 g - 250 Op.; 25) Etanercept 50mg x 4 amp. - 12 Op.; 26) Etomidate (roztwór nieolejowy) 20 mg / 10ml x 5 amp - 5 Op.; 27) Ferrum draż 200 mg (24mg Fe i 20mg Vit C) x 50 draż. - 10 Op.; 28) Fusafungine roztw. do rozpylania (dawka zawiera 0,125mg) - 30 Op.; 29) Gąbka oczna o dużej wchłanialności (typu k-sponge) x 100 szt - 5 Op.; 30) Hydrocortisone 0,1% ( maślan) krem 15g - 130 Op.; 31) Hydroxyethylrutine x 50 kaps - 25 Op.; 32) Hydroxyprogesterone 250mg / 2 ml x 5 amp - 25 Op.; 33) Hydroxyzine 100 mg / 2ml x 5 amp - 150 Op.; 34) Hypromellose (+0,1% Dekstranu ) 0,3% Free 0,8ml x 32szt. - 100 Op.; 35) Lamiwudyna 150 mg + zydowudyna 300 mg x 60tabl.powl. - 15 Op.; 36) Ibandronic acid roztw. do wstrzyknięć 3mg - 50 Amp-strzyk.; 37) Immunoglobulina ludzka anty HBs 200 j m x1amp - 20 Amp.; 38) Insulina ludzka neutralna HM 40j.m./ml fiol 10ml ( Actrapid, Gensulin, Humulin R) - 300 fiol.; 39) Interferon alfa-2a 9mln. - 800 Amp-strzyk.; 40) Isoniazid 0,05 g x 500 tabl - 2 Op.; 41) Methoxypsoralen 20mg x 50 kaps - 30 Op.; 42) Methylergometrine 0,2 mg / 1ml x 5 amp - 200 Op.; 43) Molsidomine 8 mg x 30 tabl - 5 Op.; 44) Multivitamin x 50 draż - 40 Op.; 45) Neomycin ( +gramicydyna i octan fludrokortyzonu) maść do oczu 3 g - 20 Op.; 46) Neostigmine 0,5 mg / 1ml x 10 amp - 1100 Op.; 47) Nicotinamide 100 mg / 2ml x 5 amp - 450 Op.; 48) Nifedipine 10 mg x 50 tabl - 50 Op.; 49) Nystatyna (2 mlnj.m./ g ) substancja op. po 10g - 5 Op.; 50) Oleum Anisi 25g - 2 Op.; 51) Oleum Ricini op. po 800g - 8 Op.; 52) Omeprazol 20mg x 28 kaps. - 1200 Op.; 53) Orciprenaline 0,5mg / 1 ml x 10amp - 5 Op.; 54) Orciprenaline 5 mg / 10 ml x 5 amp - 10 Op.; 55) Perindopril 5 mg x 90 tabl - 100 Op.; 56) Perindopril 10 mg x 90 tabl - 25 Op.; 57) Perindopril 2,5 mg +Indapamid 0,625 mg x 30 tabl. - 20 Op.; 58) Perindopril 5 mg +Indapamid 1,25 mg x 30 tabl - 20 Op.; 59) Phenobarbital natrium (substancja) op. 50 g - 1 Op.; 60) Pilocarpine h/chl (substancja) op. 1 g - 5 Op.; 61) Potassium permanganate ( substancja) op. 5 g - 30 Op.; 62) Potassium permanganate ( substancja) op. 100 g - 6 Op.; 63) Preparat immunoglobuliny ludzkiej IgG 5s i 7s liofilizat- IgA poniżej 0,05 mg/ml flak 2,5 g - 30 Fl.; 64) Preparat immunoglobuliny ludzkiej IgG 5s i 7s liofilizat- IgA poniżej 0,05 mg/ml flak.5 g - 30 Fl.; 65) Procaine 1% 10 ml x 50 amp. - 1 Op.; 66) Promazine 100 mg / 2ml x 10 amp - 115 Op.; 67) Promethazine 50 mg / 2ml x 10amp - 60 Op.; 68) Pyramidonum ( Aminophenazone ) substancja - op. 200g - 2 Op.; 69) Ramipril 5 mg x 28 tabl. - 25 Op.; 70) Saccharum album (substancja) op. 500g - 10 Op.; 71) Saccharum lactis (substancja) op. 250g - 3 Op.; 72) Salbutamol aerozol 20ml - 10 Op.; 73) Sodium chloride 5% kr do oczu 10 ml - 10 Op.; 74) Thiamine 25 mg / 1ml x 10 amp - 800 Op.; 75) Thiethylperazine 6,5mg/ml x5 amp. - 30 Op.; 76) Thioridazine 10 mg x 30 draż - 5 Op.; 77) Thioridazine 25 mg x 20 draż - 5 Op.; 78) Triamcinolone acetonide 40 mg / 1 ml x 5 fiol. - 3 Op.; 79) Worek trzykomorowy do obwodowego żywienia pozajelitowego zawierający nie mniej niż 16 aminokwasów, glukozę oraz emulsję tłuszczową. Osmolarność 750 - 850 mosm / l. Objętość 2400 - 2600ml - 193 Szt.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (79 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi od daty podpisania umowy do 17.07.2010r..
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 7. Wadium - wartość ogólna - 28 460,00zł (wartość wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia .08.09.2009r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_5.PDF
  pobierz (58 KB informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_zad_5.PDF, data publikacji: 10 września 2009)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.PDF
  pobierz (125 KB informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.PDF, data publikacji: 09 września 2009)
 • wyjaśnienia04_produkty lecznicze.PDF
  pobierz (162 KB wyjaśnienia04_produkty lecznicze.PDF, data publikacji: 02 września 2009)
 • wyjaśnienia03_produkty lecznicze.PDF
  pobierz (92 KB wyjaśnienia03_produkty lecznicze.PDF, data publikacji: 01 września 2009)
 • wyjasnienia_02_produkty lecznicze.PDF
  pobierz (73 KB wyjasnienia_02_produkty lecznicze.PDF, data publikacji: 27 sierpnia 2009)
 • rozstrzygniecie_protestu-produkty lecznicze.pdf
  pobierz (73 KB rozstrzygniecie_protestu-produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 21 sierpnia 2009)
 • wyjasnienia_01-produkty lecznicze.pdf
  pobierz (61 KB wyjasnienia_01-produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2009)
 • wezwanie_protest-produkty lecznicze.pdf
  pobierz (42 KB wezwanie_protest-produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2009)
 • protest_urtica-produkty lecznicze.PDF
  pobierz (138 KB protest_urtica-produkty lecznicze.PDF, data publikacji: 13 sierpnia 2009)
 • Zał. nr 4_formularz ofertowy.xls
  pobierz (418 KB Zał. nr 4_formularz ofertowy.xls, data publikacji: 30 lipca 2009)
 • SIWZ_PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNEII.PDF
  pobierz (194 KB SIWZ_PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNEII.PDF, data publikacji: 30 lipca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)