Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze różneIII

07 października 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.: PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Aminokwasy do wlewów dożylnych (do żyły obwodowej), nie zawierające elektrolitów, składem zbliżone do białka mleka matki, z wysoką zawartością tauryny, do żywienia wcześniaków, noworodków i niemowląt-opak.100ml - 800szt.; 2) Beraktant 4 ml. Fiol. - 8szt.; 3) Chlorpromazine 4% krople 100g (lub w przeliczeniu 10g) - 5szt. 4) Collagenase maść 20g (typu Iruxol Mono) - 60szt.; 5) Cynacalcet 30mg x28 tabl. - 48op.; 6) Cynacalcet 60mg x28 tabl. - 12op.; 7) Desmopressin inj.4mcg/1ml x10amp. - 8op.; 8) Desmopressin 0,1mg x 30tabl. - 10op.; 9) Dieta-łatwowchłanialna, bezresztkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy (źródłem węglowodanów stanowią maltodekstryny), peptydowa (zawiera mieszaninę wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa, zmodyfikowana, normokaloryczna 1kcal/ml), płynna, sterylna dieta do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego- butelki 500ml do podawania przez pompę do żywienia i metodą grawitacyjną - 420szt.; 10) Dieta-hypoalergiczny preparat dietetyczno-leczniczy dla niemowląt i dzieci uczulonych na białka (w tym mleka krowiego) oraz z zaburzeniami trawienia wchłaniania, wolny od laktozy i sacharozy (profil kwasów tłuszczowych zbliżony do profilu w pokarmie naturalnym) typu Nutramigen 1, puszka 425g - 30szt.; 11) Gąbka kolagenowa (kolagen ze ścięgien wołowych lub końskich) z gentamycyną o wymiarze 5x5x0,5cm - 90szt.; 12) Gąbka kolagenowa (kolagen ze ścięgien wołowych lub końskich) z gentamycyną o wymiarze 10x10x0,5cm - 80szt.; 13) Hydroxyprogesterone 250mg/2ml x5amp. - 25op.; 14) Lactobacilluus amp. do przygot.zawiesiny doustnej, zawierająca nie mniej niż 100mln. żywych pałeczek x 50amp. - 600op.; 15) Phenylephrine POS 10% krople do oczu 10ml - 300op.; 16) Preparat naturalny złożony z eskuliny, wyciągu suchego z kasztanowca oraz rutyny x 30tabl. - 50op.; 17) Trabectedin 0,25mg fiol. - 4szt.; 18) Trabectedin 1,0mg fiol. - 4szt.; 19) Troxerutin 300mg x 50 kaps. - 60op.; 20) Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach (z wyjątkiem wit. K) fiol. 750Mg do wlewów dożylnych x 10fiol. - 15op.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (20 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi od daty podpisania umowy do 17.07.2010r..
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 8. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 15.10.2009r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF
  pobierz (83 KB informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF, data publikacji: 16 października 2009)
 • wyjasnienia02.PDF
  pobierz (63 KB wyjasnienia02.PDF, data publikacji: 13 października 2009)
 • wyjaśnienia01_leki.PDF
  pobierz (89 KB wyjaśnienia01_leki.PDF, data publikacji: 12 października 2009)
 • Formularz ofertowy.xls
  pobierz (16 KB Formularz ofertowy.xls, data publikacji: 07 października 2009)
 • SIWZ_produkty lecznicze.PDF
  pobierz (161 KB SIWZ_produkty lecznicze.PDF, data publikacji: 07 października 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)