Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego oraz wyroby medyczne

03 lipca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/117/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 03 lipca 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Leki ogólne, leki anestezjologiczne, antybiotyki, kontrasty, narkotyki, leki psychotropowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, mleko dla wcześniaków i niemowląt, substancje recepturowe oraz wyroby medyczne. Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (1047 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych b) posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego - dotyczy wykonawców składających oferty na produkty lecznicze;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Wadium - wartość ogólna – 423 770,00zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14 sierpnia 2012r. do godz. 09.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel. 94 34-88-104, fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o unieważnieniu117.pdf
  pobierz (79 KB informacja o unieważnieniu117.pdf, data publikacji: 12 września 2012)
 • sprostowanie do informacji o wyborze ofert z 300812.pdf
  pobierz (74 KB sprostowanie do informacji o wyborze ofert z 300812.pdf, data publikacji: 12 września 2012)
 • informacja o wyborze ofert117_streszczenie.pdf
  pobierz (1877 KB informacja o wyborze ofert117_streszczenie.pdf, data publikacji: 31 sierpnia 2012)
 • informacja o wyborze oferty_zad3.pdf
  pobierz (167 KB informacja o wyborze oferty_zad3.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • modyfikacja SIWZ_117.pdf
  pobierz (169 KB modyfikacja SIWZ_117.pdf, data publikacji: 10 sierpnia 2012)
 • wyjaśnienia02.pdf
  pobierz (52 KB wyjaśnienia02.pdf, data publikacji: 03 sierpnia 2012)
 • wyjaśnienia01_produkty lecznicze.pdf
  pobierz (142 KB wyjaśnienia01_produkty lecznicze.pdf, data publikacji: 27 lipca 2012)
 • Leki_formularz ofertowy.xls
  pobierz (982 KB Leki_formularz ofertowy.xls, data publikacji: 06 lipca 2012)
 • SIWZ_leki2012.pdf
  pobierz (255 KB SIWZ_leki2012.pdf, data publikacji: 06 lipca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)