Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne

31 lipca 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, wyroby medyczne

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 31.07.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres zamówienia: Leki ogólne, leki anestezjologiczne, antybiotyki, kontrasty, narkotyki, leki psychotropowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, mleko dla wcześniaków i niemowląt, substancje recepturowe oraz wyroby medyczne. Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (1107 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego (dotyczy wykonawców składających oferty na produkty lecznicze); 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna: 553 622,00 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 95 pkt, czas dostawy – 5 pkt.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 10.09.2015 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 119-sprostowanie_wyboru_ofert_814_leki.pdf
  pobierz (183 KB 119-sprostowanie_wyboru_ofert_814_leki.pdf, data publikacji: 09 października 2015)
 • 119-sprostowanie_wyboru_ofert_leki.pdf
  pobierz (298 KB 119-sprostowanie_wyboru_ofert_leki.pdf, data publikacji: 07 października 2015)
 • 119-streszczenie_ofert_sprostowanie_leki.pdf
  pobierz (20 KB 119-streszczenie_ofert_sprostowanie_leki.pdf, data publikacji: 07 października 2015)
 • 119-wybor ofert_leki.pdf
  pobierz (775 KB 119-wybor ofert_leki.pdf, data publikacji: 06 października 2015)
 • 119-streszczenie_ofert_leki.pdf
  pobierz (645 KB 119-streszczenie_ofert_leki.pdf, data publikacji: 06 października 2015)
 • 119-wybor oferty_zad. 27_287_770.pdf
  pobierz (141 KB 119-wybor oferty_zad. 27_287_770.pdf, data publikacji: 05 października 2015)
 • 119_odpowiedzi02.pdf
  pobierz (644 KB 119_odpowiedzi02.pdf, data publikacji: 25 sierpnia 2015)
 • 119-formularz po modyfikacji_leki.xls
  pobierz (253 KB 119-formularz po modyfikacji_leki.xls, data publikacji: 17 sierpnia 2015)
 • 119_modyfikacja SIWZ_leki.pdf
  pobierz (59 KB 119_modyfikacja SIWZ_leki.pdf, data publikacji: 17 sierpnia 2015)
 • 119_odpowiedzi01.pdf
  pobierz (254 KB 119_odpowiedzi01.pdf, data publikacji: 17 sierpnia 2015)
 • 119-formularz_leki.xls
  pobierz (253 KB 119-formularz_leki.xls, data publikacji: 05 sierpnia 2015)
 • 119-SIWZ_leki.pdf
  pobierz (278 KB 119-SIWZ_leki.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2015)
 • Ogłoszenie - 275166-2015 - TED.pdf
  pobierz (202 KB Ogłoszenie - 275166-2015 - TED.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)