Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze, wyroby medyczne

20 października 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

Produkty lecznicze, wyroby medyczne

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 20.10.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres zamówienia: Leki ogólne, leki anestezjologiczne, antybiotyki, kontrasty, leki psychotropowe, substancje recepturowe oraz wyroby medyczne. Z uwagi na obszerny opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres i wielkość w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (69 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego (dotyczy wykonawców składających oferty na produkty lecznicze); 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna: 38 028.00 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 95 pkt, czas dostawy – 5 pkt.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 01.12.2015 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 147-wybor ofert_leki.pdf
  pobierz (352 KB 147-wybor ofert_leki.pdf, data publikacji: 09 grudnia 2015)
 • 147-streszczenie i porownanie ofert_leki.pdf
  pobierz (344 KB 147-streszczenie i porownanie ofert_leki.pdf, data publikacji: 09 grudnia 2015)
 • 147-odpowiedzi_03_leki.pdf
  pobierz (110 KB 147-odpowiedzi_03_leki.pdf, data publikacji: 19 listopada 2015)
 • 147-odpowiedzi_02_leki.pdf
  pobierz (159 KB 147-odpowiedzi_02_leki.pdf, data publikacji: 13 listopada 2015)
 • 147-odpowiedzi_01_leki.pdf
  pobierz (146 KB 147-odpowiedzi_01_leki.pdf, data publikacji: 04 listopada 2015)
 • 147-SIWZ_leki.pdf
  pobierz (121 KB 147-SIWZ_leki.pdf, data publikacji: 26 października 2015)
 • 147-formularz_leki.xls
  pobierz (42 KB 147-formularz_leki.xls, data publikacji: 26 października 2015)
 • 147-ogloszenie_leki.pdf
  pobierz (177 KB 147-ogloszenie_leki.pdf, data publikacji: 26 października 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)