Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Produkty lecznicze2.

18 marca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

PRODUKTY LECZNICZE

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

2) Zakres lub wielkość zamówienia:

 1. Capecitabine 150 mg x 60 tabl - 40 opak.;
 2. Capecitabine 500 mg x 120 tabl - 75 opak.;
 3. Co-Trimoxazolum 480mg x 10 amp - 150 opak.;
 4. Esomeprazolum 40mg fiol - 2000 szt.;
 5. Filgrastinum 30 MU ml.j - 45 amp.;
 6. Filgrastinum 48 MU ml.j - 40 amp.;
 7. Fortrans 74 g saszetki - 800 szt.;
 8. Imipenem 0.5 g x 5 but - 500 opak;
 9. Lactobacillus /do przygot.zaw.doustnej nie mniej niż 100 mln. żywych pałeczek x 50amp -200 opak.;
 10. Meropenum 0.5 gx 10 fiol - 10 opak.;
 11. Meropenum 1gx 10 fiol - 10 opak;
 12. Metamizolum natricum 1g/2ml x 10 amp – 200 opak.;
 13. Netilmicini sulfas 0,05 g x 1 fiol – 200 szt.;
 14. Ornithin aspartat 10ml x10 amp – 20 opak.;
 15. Oxytetracycline hydrochloride 3 g – 60 szt.;
 16. Paracetamolum 10mg/ml 100 ml flakon - 2000 szt.;
 17. Pentaglobin 2,5/50ml – 40 szt.;
 18. Smecta 3,76 g saszetka x 30 - 15 opak.;
 19. Sulfathiazolum argentum 2% 400g krem - 30 szt.;
 20. Theophylinum 300 mg/ 250ml flakon - 2000 szt.;
 21. Thrombine 400j.m x 5 amp - 40 opak.;
 22. Vancomycin 1g - 1000 fiol..

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (22 zadania.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Termin wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 27.06.2008.

6) Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c. nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9) Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;

10) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 26.03.2008 r. do godz. 10.00.

11) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert - leki2.pdf
  pobierz (948 KB wybór ofert - leki2.pdf, data publikacji: 28 marca 2008)
 • odpowiedz01_leki2.pdf
  pobierz (662 KB odpowiedz01_leki2.pdf, data publikacji: 20 marca 2008)
 • SIWZ_leki2.pdf
  pobierz (164 KB SIWZ_leki2.pdf, data publikacji: 18 marca 2008)
 • formularz ofertowy leki2.xls
  pobierz (61 KB formularz ofertowy leki2.xls, data publikacji: 18 marca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)