Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Przewoźny system do biodekontaminacji przestrzeni gazową formą nadtlenku wodoru

09 października 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/167/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

PRZEWOŹNY SYSTEM DO BIODEKONTAMINACJI PRZESTRZENI GAZOWĄ FORMĄ NADTLENKU WODORU

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przewoźny system do biodekontaminacji przestrzeni gazową formą nadtlenku wodoru – 1szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi - od daty podpisania umowy do dnia 23.11.2012r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17 października2012r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert_176.pdf
  pobierz (165 KB informacja o wyborze ofert_176.pdf, data publikacji: 22 października 2012)
 • modyfikacja SIWZ_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (89 KB modyfikacja SIWZ_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 15 października 2012)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (280 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 15 października 2012)
 • SIWZ_system do dekontaminacji.pdf
  pobierz (144 KB SIWZ_system do dekontaminacji.pdf, data publikacji: 09 października 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)