Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ręczniki papierowe

04 czerwca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

RĘCZNIKI PAPIEROWE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Ręczniki papierowe w rolce – 48 000 rolek, ręczniki papierowe składane typu Z-Z – 5 000 op.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 2. Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.06.2010r. do godz. 10.00.

 4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 9. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_ręczniki papierowe.pdf
  pobierz (84 KB wybór ofert_ręczniki papierowe.pdf, data publikacji: 22 czerwca 2010)
 • odpowiedzi01_ręczniki papierowe.pdf
  pobierz (77 KB odpowiedzi01_ręczniki papierowe.pdf, data publikacji: 09 czerwca 2010)
 • SIWZ_ręczniki.pdf
  pobierz (148 KB SIWZ_ręczniki.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)