Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Rękawice chirurgiczne

12 sierpnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

RĘKAWICE CHIRURGICZNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

2.Zakres lub wielkość zamówienia: nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe – 26 000 op., nitrylowe rękawice jednorazowego użytku bezpudrowe do podawania cytostatyków – 650 op., rękawice jednorazowego użytku-sterylne bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków – 6 300 par, lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku-sterylne bezpudrowe – 14 000 par

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (4 zadania)

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 22.08.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • sprostowanie_wybór ofert-rękawice.pdf
  pobierz (99 KB sprostowanie_wybór ofert-rękawice.pdf, data publikacji: 14 września 2011)
 • wybór ofert-rękawice chirurgiczne.pdf
  pobierz (151 KB wybór ofert-rękawice chirurgiczne.pdf, data publikacji: 13 września 2011)
 • modyfikacja 1_rękawice.pdf
  pobierz (152 KB modyfikacja 1_rękawice.pdf, data publikacji: 22 sierpnia 2011)
 • odpowiedzi 1-rękawice.pdf
  pobierz (449 KB odpowiedzi 1-rękawice.pdf, data publikacji: 22 sierpnia 2011)
 • przesunięcie terminu-rekawice.pdf
  pobierz (64 KB przesunięcie terminu-rekawice.pdf, data publikacji: 18 sierpnia 2011)
 • SIWZ_rękawice.pdf
  pobierz (147 KB SIWZ_rękawice.pdf, data publikacji: 12 sierpnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)