Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku

05 czerwca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/103/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.: RĘKAWICE CHIRURGICZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane, rozmiar 5.5-9.0 - 70 000 par; 2) Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe, rozmiar 5.5-9.0 - 8 600 par; 3) Rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe, do przygotowywania cytostatyków, rozmiar 5.5 – 9.0 - 8 500 par; 4) Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych, rozmiar 5.5-9.0 - 3 200 par; 5) Lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, rozmiar 5.5-9.0 - 3 650 par; 6) Nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe, rozmiar XS-XL - 26 000 op. a 100szt.; 7) Lateksowe rękawice jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, rozmiar 5.5-9.0 - 45 000 par; 8) Nitrylowe rękawice jednorazowego użytku do podawania cytostatyków, rozmiar XS-XL - 680 op. a 100szt.; 9) Rękawice sterylne jednorazowego użytku, lateksowe z warstwą bakteriobójczą, bezpudrowe rozmiar 5.5-9.0 - 2 200 par
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (9 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100 % (zadanie nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9); 2) cena – 70 %, jakość – 30 % (zadanie nr 5 i 7).
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13 czerwca 2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_rękawice.pdf
  pobierz (224 KB wybor ofert_rękawice.pdf, data publikacji: 27 czerwca 2012)
 • wyjaśnienia01_rękawice.pdf
  pobierz (527 KB wyjaśnienia01_rękawice.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2012)
 • przedłużenie terminu na skladanie ofert103.pdf
  pobierz (90 KB przedłużenie terminu na skladanie ofert103.pdf, data publikacji: 08 czerwca 2012)
 • SIWZ_rękawice j.uż.pdf
  pobierz (211 KB SIWZ_rękawice j.uż.pdf, data publikacji: 05 czerwca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)