Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Rękawice chirurgiczne

24 maja 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

RĘKAWICE CHIRURGICZNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, pudrowane – 168 000 par; Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe – 32 000 par; Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe – 104 000 par; Winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe – 3 000 op.; Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe, do zabiegów ortopedycznych – 4000 par; Lateksowe rękawice mikrochirurgiczne jednorazowego użytku sterylne bezpudrowe – 6 000 par; Nitrylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe – 600 op.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 2. Kryteria oceny ofert: •cena – 70 %; •jakość – 30%

 3. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 01.06.2010r. do godz. 10.00.

 4. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 9. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_rękawice chirurgiczne.pdf
  pobierz (83 KB wybór ofert_rękawice chirurgiczne.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2010)
 • odpowiedzi02_rękawice.pdf
  pobierz (151 KB odpowiedzi02_rękawice.pdf, data publikacji: 31 maja 2010)
 • modyfikacja 3_rękawice.pdf
  pobierz (64 KB modyfikacja 3_rękawice.pdf, data publikacji: 28 maja 2010)
 • odpowiedzi01_rękawice.pdf
  pobierz (762 KB odpowiedzi01_rękawice.pdf, data publikacji: 28 maja 2010)
 • sprostowanie_rękawice.pdf
  pobierz (41 KB sprostowanie_rękawice.pdf, data publikacji: 26 maja 2010)
 • modyfikacja 2_rękawice.pdf
  pobierz (112 KB modyfikacja 2_rękawice.pdf, data publikacji: 25 maja 2010)
 • modyfikacja 1_rękawice.pdf
  pobierz (112 KB modyfikacja 1_rękawice.pdf, data publikacji: 25 maja 2010)
 • SIWZ-rękawice.pdf
  pobierz (209 KB SIWZ-rękawice.pdf, data publikacji: 24 maja 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)