Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Rękawice jednorazowego użytku

04 kwietnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

RĘKAWICE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, pudrowane – 260000 par. Zadanie nr 2 – Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne, bezpudrowe, antyalergiczne – 23350 par. Zadanie nr 3 – Lateksowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku pudrowane – 2500000 szt. Zadanie nr 4 – Winylowe rękawice diagnostyczne jednorazowego użytku bezpudrowe – 91200 szt. Zadanie nr 5 – Lateksowe rękawice chirurgiczne jednorazowego użytku sterylne, bezpudrowe do zabiegów ortopedycznych – 11600 par.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.04.2008 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_rekawice.pdf
  pobierz (814 KB wybor ofert_rekawice.pdf, data publikacji: 06 maja 2008)
 • sprostowanie_rękawice.pdf
  pobierz (386 KB sprostowanie_rękawice.pdf, data publikacji: 11 kwietnia 2008)
 • odpowiedź 2_rękawice.pdf
  pobierz (307 KB odpowiedź 2_rękawice.pdf, data publikacji: 09 kwietnia 2008)
 • odpowiedzi 1_rekawice.pdf
  pobierz (1972 KB odpowiedzi 1_rekawice.pdf, data publikacji: 08 kwietnia 2008)
 • SIWZ_rekawice.pdf
  pobierz (202 KB SIWZ_rekawice.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)