Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ryby mrożone, wędzone, solone oraz konserwy rybne

29 marca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

RYBY MROŻONE, WĘDZONE, SOLONE ORAZ KONSERWY RYBNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Filet z dorsza atlantyckiego - produkcji morskiej – mrożony 150 – 170g – 1000 kg, Filet z miruny ze skórką - produkcji morskiej – mrożony 110 – 170g – 500 kg, Filet z karpia – 40 kg, Szprot w oleju wędzony – konserwa 175g – 1200 szt., Szprot w pomidorach - konserwa 175g – 1200 szt., Tuńczyk w oleju w kawałkach - konserwa 170g – 300 szt., Pstrąg wędzony kawałki – 200 kg, Śledź solony - typu „Matias” 100 – 110g – 200 kg, Filet z dorsza bałtyckiego ze skórą 150-300g – 300 kg, Makrela wędzona 100-200g – 80 kg

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; posiadają zezwolenie Inspektora Sanitarnego lub innej jednostki uprawnionej do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 06.04.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert-ryby.pdf
    pobierz (140 KB wybór ofert-ryby.pdf, data publikacji: 16 kwietnia 2012)
  • SIWZ_ryby 2012.pdf
    pobierz (130 KB SIWZ_ryby 2012.pdf, data publikacji: 29 marca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)