Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ryby mrożone, wędzone, solone oraz konserwy rybne

09 kwietnia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

RYBY MROŻONE, WĘDZONE, SOLONE ORAZ KONSERWY RYBNE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2.Zakres lub wielkość zamówienia: Filet z dorsza atlantyckiego produkcji morskiej – mrożony – 1000 kg, Filet z miruny ze skórką produkcji morskiej – mrożony – 500 kg, Filet z karpia mrożony – 40 kg, Szprot w oleju wędzony - konserwa – 175g – 1000 szt., Szprot w pomidorach - konserwa – 175g – 1100 szt., Tuńczyk w oleju w kawałkach - konserwa – 170g – 200 szt., Pstrąg wędzony – 220 kg, Śledź solony typu „Matias” – 120 kg
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; •posiadają zezwolenie Inspektora Sanitarnego lub innej jednostki uprawnionej do wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; 8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 19.04.2010r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • wybór ofert_ryby.pdf
    pobierz (59 KB wybór ofert_ryby.pdf, data publikacji: 19 kwietnia 2010)
  • odpowiedzi01-ryby.pdf
    pobierz (48 KB odpowiedzi01-ryby.pdf, data publikacji: 13 kwietnia 2010)
  • SIWZ_Ryby.pdf
    pobierz (143 KB SIWZ_Ryby.pdf, data publikacji: 09 kwietnia 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)