Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ryby mrożone, wędzone, solone oraz konserwy rybne

08 maja 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na zadanie pt.:

RYBY MROŻONE, WĘDZONE, SOLONE ORAZ KONSERWY RYBNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Filet z pangi białej - mrożony - 500kg, 2) Filet z dorsza atlantyckiego produkcji morskiej mrożony - 500kg, 3) Filet z miruny ze skórką produkcji morskiej - mrożony - 500kg, 4) Filet z karpia mrożony - 40kg, 5) Szprot w oleju wędzony - konserwa - 175g - 900szt., 6) Szprot w pomidorach - konserwa - 175g - 900szt. 7) Tuńczyk w oleju w kawałkach - konserwa - 170g - 200szt., 8) Pstrąg wędzony - 200kg, 9) Śledź solony typu "Matjas" - 100kg.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia nie spełnia" w następujący sposób: - Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony". - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 8. Wadium nie wymagane.
 9. Kryteria oceny ofert: - Cena 100%,
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.05.2007 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł

Załączniki:

 • siwz-ryby-07.pdf
  pobierz (188 KB siwz-ryby-07.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • informacja-o-wyborze-oferty.doc
  pobierz (194 KB informacja-o-wyborze-oferty.doc, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)