Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ryby świeże, mrożone, wędzone, solone oraz konserwy rybne

20 kwietnia 2006
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) ogłasza: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na zadanie pt.: RYBY ŚWIEŻE, MROŻONE, WĘDZONE, SOLONE ORAZ KONSERWY RYBNE 1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 28 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł. 2.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesiący od daty podpisania umowy. 5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6.Kryteria oceny ofert: 7.Cena - 100%, 8.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 04.05.2006 r. do godz. 10:00. 9.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)