Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Ryby świeże, mrożone, wędzone, solone oraz konserwy rybne

07 kwietnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: RYB ŚWIEŻYCH, MROŻONYCH, WĘDZONYCH, SOLONYCH ORAZ KONSERW RYBNYCH DO DZIAŁU ŻYWIENIA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOW KOSZALINIE CPV 15222000-0 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 20,00 zł. 2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są: Bożena Sterczyńska - tel. (094) 348-81-03 Informację można uzyskać codziennie w godz. 7.00 - 15.00. 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1, spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ. 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych - budynek Dz. Technicznego i Zaopatrzenia do dnia 21 kwietnia 2005 r. do godz. 10.00. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2005 r. w siedzibie Zamawiającego (adres j. w.) w Dziale Zamówień Publicznych o godz. 10 15. 8. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100 % 9. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)