Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Soczewki wewnątrzgałkowe

07 stycznia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 117) ogłasza:przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EUROna zadanie pt.: DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH kod CPV 33413111-9 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 5 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. Wadium wynosi 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych). 7. Kryteria oceny ofert: - Cena - 70 %, - Jakość - 30 %. 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 04.03.2005 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert 04.03.2005 r. do godz. 12.00 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl oraz www.swk.med.pl

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)