Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe

12 grudnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPECJALISTYCZNE JALOWE ZESTAWY ZABIEGOWE

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1:

1)Zestawy zabiegowe jałowe -34600 zest. Zadanie nr 2: Specjalistyczne zestawy zabiegowe
1)Jałowy zestaw do cewnikowania-500 zest. 2)Jałowy zestaw do zdejmowania szwów -108 zest. 3)Jałowy zestaw do hemodializy-7000 zest. 4)Jałowy zestaw do hemodializy - 400 zest. 5)Jałowy zestaw do zmiany opatrunku -1000 zest. 6)Jałowy zestaw do biopsji-120 zest. 7)Jałowy zestaw do szycia po episiotomii -1000 zest. 8)Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego-1000 zest. 9)Jałowy zestaw porodowy- 1400 zest.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 zadania).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.12.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert_326.pdf
  pobierz (91 KB informacja o wyborze ofert_326.pdf, data publikacji: 05 stycznia 2012)
 • odpowiedzi02.pdf
  pobierz (85 KB odpowiedzi02.pdf, data publikacji: 27 grudnia 2011)
 • zmiana terminu-zestawy zabiegowe.pdf
  pobierz (74 KB zmiana terminu-zestawy zabiegowe.pdf, data publikacji: 16 grudnia 2011)
 • odpowiedzi 1-zestawy zabiegowe.pdf
  pobierz (73 KB odpowiedzi 1-zestawy zabiegowe.pdf, data publikacji: 15 grudnia 2011)
 • SIWZ_zestawy zabiegowe.pdf
  pobierz (164 KB SIWZ_zestawy zabiegowe.pdf, data publikacji: 12 grudnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)