Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt do elektrofizjologii

09 lutego 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt do elektrofizjologii

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka) – 15 szt. + 5 szt. 2) Zadanie nr 2 – Elektrody diagnostyczne sterowalne dwukrzywiznowe do zatoki wieńcowej kompatybilne z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemem CARTO 3) – 15 szt. + 3 szt. + 5 szt. 3) Zadanie nr 3 – Elektrody diagnostyczne czteropolowe, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka) – 20 szt. + 8 szt. 4) Zadanie nr 4 – Elektrody diagnostyczne czteropolowe kompatybilne z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemem CARTO 3) – 12 szt. + 2 szt. + 4 szt. 5) Zadanie nr 5 – Elektroda diagnostyczne sterowalne do mapowania cieśni trójdzielnej kompatybilne z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemem CARTO 3) – 10 szt. + 3 szt. + 5 szt. 6) Zadanie nr 6 – Elektroda diagnostyczne sterowalne do mapowania żył płucnych kompatybilna z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemem CARTO 3) – 20 szt. + 3 szt. + 5 szt. 7) Zadanie nr 7 – Zestawy – koszulki zbrojone do punkcji transseptalnej i ablacji żył płucnych – 100 szt. 8) Zadanie nr 8 – Zestawy – koszulki 8F stabilizujące do ablacji arytmii z prawego przedsionka – 30 szt. 9) Zadanie nr 9 – Zestawy – igły do punkcji transseptalnej – 20 szt. 10) Zadanie nr 10 – Elektrody ablacyjne wielopłaszczyznowe chłodzone cieczą, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle) – 40 szt. + 10 szt. 11) Zadanie nr 11 – Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe chłodzone cieczą, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle) – 40 szt. + 10 szt. 12) Zadanie nr 12 – Zestaw do przetoczeń do pompy CoolFlow – 80 szt. 13) Zadanie nr 13 – Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe o zwiększonej przewodności cieplnej, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle) wraz z bielizną operacyjną dla personelu – 50 szt. + 10 szt. + 50 szt. 14) Zadanie nr 14 – Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe i dwupłaszczyznowe chłodzone cieczą do systemu CARTO 3, wraz z łącznikiem (przewodem przyłączeniowym do systemu CARTO 3) – 35 szt. + 8 szt. 15) Zadanie nr 15 – Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe do systemu CARTO 3, wraz z łącznikiem (przewodem przyłączeniowym do systemu CARTO 3) – 5 szt. + 2 szt. 16) Zadanie nr 16 – Elektrody referencyjne do systemu CARTO 3 – 80 szt. 17) Zadanie nr 17 – Elektrody do krioablacji punktowej wraz z kompletem przewodów przyłączeniowych do systemu CryoCath – 10 szt. + 10 szt. + 4 szt. 18) Zadanie nr 18 – Elektrody do krioablacji balonowej migotania przedsionków wraz z kompletem przewodów przyłączeniowych do systemu CryoCath oraz koszulką transeptalną – 20 szt. + 20 szt. + 4 szt. + 20 szt. 19) Zadanie nr 19 – Elektrody do USG wewnątrzsercowego kompatybilne z aparatem USG GE VIVID I – 10 szt. 20) Zadanie nr 20 – Introducery naczyniowe wraz z prowadnikiem12cm 6-12F do cewnikowania leczniczego i diagnostycznego tętnic i żył – 600 szt. 21) Zadanie nr 21 – Elektrody ablacyjne wielopłaszczyznowe, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle) – 20 szt. + 5 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 60 600,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 22.03.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert II_elektrofizjologia.pdf
  pobierz (90 KB wybor ofert II_elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 30 marca 2011)
 • wybor ofert _elektrofizjologia.pdf
  pobierz (122 KB wybor ofert _elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 28 marca 2011)
 • odpowiedzi 03_elektrofizjologia.pdf
  pobierz (82 KB odpowiedzi 03_elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 07 marca 2011)
 • odpowiedzi 02_elektrofizjologia.pdf
  pobierz (55 KB odpowiedzi 02_elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 28 lutego 2011)
 • odpowiedzi 01_elektrofizjologia.pdf
  pobierz (54 KB odpowiedzi 01_elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 24 lutego 2011)
 • SIWZ_elektrofizjologia.pdf
  pobierz (250 KB SIWZ_elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 11 lutego 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)