Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt do elektrofizjologii

09 sierpnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT DO ELEKTROFIZJOLOGII

1.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 09.08.2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: 1)Elektrody do krioablacji balonowej migotania przedsionków wraz z kompletem przewodów przyłączeniowych oraz koszulką transseptalną oraz gazem chłodzącym – 40 szt.; 2)Elektrody do krioablacji punktowej wraz z kompletem przewodów przyłączeniowych -10 szt.; 3)Elektrody ablacyjne dwupłaszczyznowe chłodzone cieczą do systemu CARTO 3 – 60 szt., wraz z łącznikiem oraz wraz z fartuchami lekkimi ochrony radiologicznej - 5 szt; 4)Elektrody referencyjne do systemu CARTO 3 – 60 szt.; 5)Elektrody diagnostyczne sterowalne dwukrzywiznowe do zatoki wieńcowej kompatybilne z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemu CARTO 3) – 30 szt.; 6)Elektrody ablacyjne jednopłaszczyznowe o zwiększonej przewodności cieplnej chłodzone cieczą, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle) – 50 szt.; 7)Elektrody ablacyjne wielopłaszczyznowe chłodzone cieczą, wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do generatora Stockert EP Shuttle) – 50 szt.; 8)Zestaw do przetoczeń do pompy CoolFlow – 70 szt.; 9)Zestawy – koszulki zbrojone do punkcji transseptalnej i ablacji żył płucnych wraz z igłami transseptalnymi – 80 szt.; 10)Zestawy – koszulki 8F stabilizujące do ablacji arytmii z prawego przedsionka – 30 szt.; 11)Introducery naczyniowe wraz z prowadnikiem12cm 6-12F do cewnikowania leczniczego i diagnostycznego tętnic i żył – 800 szt.; 12)Elektroda diagnostyczne sterowalne do mapowania cieśni trójdzielnej kompatybilne z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemu CARTO 3) – 10 szt.; 13)Elektroda diagnostyczne o zmiennej krzywiźnie sterowalne do mapowania żył płucnych kompatybilna z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemu CARTO 3) – 20 szt; 14)Materiały eksploatacyjne do sterylizatora Sterrad NX – 12 360 szt.; 15)Elektroda diagnostyczne sterowalne o stałej krzywiźnie do mapowania żył płucnych kompatybilna z systemem CARTO 3 wraz z łącznikami (przewodem przyłączeniowym do systemu EPS GE Prucka i systemu CARTO 3) – 20 szt.;

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

8.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9.Wadium – wartość ogólna – 71 440,00 zł.

10.Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 21.09.2012 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • sprostowanie do wyboru ofert-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (24 KB sprostowanie do wyboru ofert-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 05 października 2012)
 • wybór ofert-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (240 KB wybór ofert-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 04 października 2012)
 • odpowiedzi 4-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (93 KB odpowiedzi 4-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 26 września 2012)
 • modyfikacja 4-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (1152 KB modyfikacja 4-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 10 września 2012)
 • modyfikacja 3 - elektrofizjologia.pdf
  pobierz (559 KB modyfikacja 3 - elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 06 września 2012)
 • odpowiedzi 3 - elektrofizjologia.pdf
  pobierz (180 KB odpowiedzi 3 - elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 06 września 2012)
 • modyfikacja-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (329 KB modyfikacja-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 29 sierpnia 2012)
 • odpowiedzi 2-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (111 KB odpowiedzi 2-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 29 sierpnia 2012)
 • modyfikacja 1-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (310 KB modyfikacja 1-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 23 sierpnia 2012)
 • odpwiedzi 1-elektrofizjologia.pdf
  pobierz (96 KB odpwiedzi 1-elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 23 sierpnia 2012)
 • SIWZ_elektrofizjologia.pdf
  pobierz (223 KB SIWZ_elektrofizjologia.pdf, data publikacji: 14 sierpnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)