Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt do elektrofizjologii

06 marca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. z poźn. zm.) ogłasza:przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na zadanie pt.: SPRZĘT DO ELEKTROFIZJOLOGII 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1. Elektroda ablacyjna jednopłaszczyznowa - 20 szt. oraz przewód przyłączeniowy do generatora Stockert EP Shuttle - 5 szt. 2. Elektroda ablacyjna wielopłaszczyznowa - 12 szt. oraz przewód przyłączeniowy do generatora Stockert EP Shuttle - 5 szt. 3. Elektroda diagnostyczna do mapowania żył płucnych - 2 szt. oraz przewód przyłączeniowy do systemu EPS GE Prucka - 2 szt. 4. Zestaw do nakłucia transseptalnego - 2 szt. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 4 zadania. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w następujący sposób: - Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony". - w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony". 8. Wykonawca przystępując do postępowanie nie wnosi wadium. 9. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100% 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.03.2007 r. do godz. 1000. 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • 370-odpowiedz01_elektrody-ablacyjne.pdf
    pobierz (298 KB 370-odpowiedz01_elektrody-ablacyjne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
  • 370-odpowiedz02_elektrody-ablacyjne.pdf
    pobierz (308 KB 370-odpowiedz02_elektrody-ablacyjne.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
  • 370-siwz_elektrody.pdf
    pobierz (180 KB 370-siwz_elektrody.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)