Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt hemostatyczny

05 lipca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT HEMOSTATYCZNY

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Sprzęt hemostatyczny Zadanie nr 2 – Osprzęt jednorazowego użytku do sprzętu hemostatycznego.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 8. Wadium – wartość ogólna – 16.900,00 zł.
 9. Kryteria oceny ofert: • Zadania nr 1 - cena - 70%;
  • jakość 30 %. • Zadania nr 2 - cena – 100%;
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13.07.2007 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor-oferty-sprzet-hemostatyczny0001.pdf
  pobierz (787 KB wybor-oferty-sprzet-hemostatyczny0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • opis-przedmiotu-zamowienia_po-protescie.pdf
  pobierz (56 KB opis-przedmiotu-zamowienia_po-protescie.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • rozstrzygniecie-protestu_staplery.pdf
  pobierz (982 KB rozstrzygniecie-protestu_staplery.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • przesuniecie-terminu.pdf
  pobierz (275 KB przesuniecie-terminu.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • wezwanie-do-przystapienia-do-protestu20001.pdf
  pobierz (356 KB wezwanie-do-przystapienia-do-protestu20001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • protest2_sprzet-hemostatyczny.pdf
  pobierz (1964 KB protest2_sprzet-hemostatyczny.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • protest-i-wezwanie-do-przystapienia_sprzet-hemostatyczny.pdf
  pobierz (2138 KB protest-i-wezwanie-do-przystapienia_sprzet-hemostatyczny.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz_sprzet-hemostatyczny.pdf
  pobierz (234 KB siwz_sprzet-hemostatyczny.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)