Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt i materiały medyczne jednorazowego użytku

25 sierpnia 2005
Ogłoszenie dodane przez: Dział Jakości i Marketingu

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) ogłasza: przetarg nieograniczony powyżej 130.000 EURO na zadanie pt.: SPRZĘT I MATERIAŁY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU kod CPV 33100000-1 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 5 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. - Stapler okrężny zakrzywiony. - Stapler okrężny prosty. - Stapler liniowy. - Stapler liniowy. - Stapler nożowy 75mm. - Stapler nożowy 80mm. - Roticulator. - Stapler endoskopowy liniowy z nożem. - Stapler skórny. - Igły do biopsji mammotomicznych. - Zastawka mózgowa typu "PUDENZ". - Dren dootrzewnowy z łącznikami prostymi. - Dren dokomorowy. - Zestaw do drenażu zewnętrznego płynu mózgowo-rdzeniowego. - Zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego typu "RICKHAM". - Zestaw zastawkowy z zastawką noworodkową niskociśnieniową. - Noże mikrotomowe. - Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu "PENCIL POINT". - Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. Wadium wynosi: 6.700 PLN 7. Kryteria oceny ofert: - Cena - 100 %, 8. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin - Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.10.2005 r. do godz. 1000. 9. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)