Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

19 listopada 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU SUKCESYWNIE UŻYWANY PRZEZ BLOK OPERACYJNY CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Implanty do wieloodłamowych złamań kości I. Implanty kostne:
  Płytka blokująco - kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej 30 szt. Śruba stalowa do blokowania w płytce samogwintująca 120 szt. Śruba stalowa korowa samogwintująca 190 szt. Śruba ryglująca stalowa, z gwintowaną główką, samogwintująca 100 szt. Płytka stalowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej 10 szt. Płytka stalowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady bliższej piszczeli 10 szt. Płytka stalowa blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej z hakiem 4 szt. Płytka stalowa blokujaco-kompresyjna 54 szt. Zestaw kabla o średnicy 1,7mm i długości 750mm z klamrą blokującą 30 szt. Śruba okołoprotezowa używana do leczenia złamań okołoprotezowych 30 szt. II. Substytuty kości gąbczastej
  granulat śr. 1,4-5,6 5ml, 10ml 28 szt. bloczki 20x20x10 mm 8 szt. III. Substytuty kości gąbczastej
  Materiał w pakietach po 3ml i po 5ml 16 szt. igła do wprowadzania pasty w miejsce ubytku 16 szt. 2) Zestaw do wtórnego pooperacyjnego przetaczania krwi
  Zestaw dwóch drenów ze stalowymi trokarami, mieszkiem zapewniającym delikatny drenaż rany, z workiem na krew 60 szt. Worek na drenaż z zastawką antyzwrotną i filtrem 200µ - skala umieszczona na worku. 60 szt. Worek zapasowy z zastawką antyzwrotną i filtrem 200µ - skala umieszczona na worku 40 szt. Aparat do przetoczeń z filtrem kaskadowym na poziomie 175, 40 i 10µ 60 szt. 3) Zamknięty system do autotransfuzji
  Zamknięty system do autotransfuzji ze sprężyną 80 kpl Zamknięty system do autotransfuzji bez sprężyny 120 kpl Worek bez filtra do w/w zestawów 80 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (3 zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.11.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • odpowiedz01.pdf
  pobierz (537 KB odpowiedz01.pdf, data publikacji: 24 listopada 2008)
 • SIWZ_sprzęt j.uż. dla bl.op.Uraz..pdf
  pobierz (229 KB SIWZ_sprzęt j.uż. dla bl.op.Uraz..pdf, data publikacji: 19 listopada 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)