Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów ortopedycznych

09 marca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Cement kostny do mieszania próżniowego 2 x min.40 g - 190 kpl.; 1 x min. 40 g - 190 kpl.; Jednorazowe akcesoria do mieszania i podawania cementu
mieszalnik podwójny - 150 szt.; mieszalnik pojedynczy - 190 szt.;

2) Płytki i śruby do złamań w obrębie dłoni i dalszej nasady kości promieniowej i innych drobnych kości (różny asortyment). - 590 szt.

3) Gwoździe i śruby udowe, ramienne, odpiętowe: 1. Gwóźdź udowy- komplet: gwóźdź, 3 śruby, zaślepka - 10 kpl.; 2. Gwóźdź udowy boczny- komplet: gwóźdź, 2 śruby doszyjkowe, 2 śruby korowe, zaślepka - 10 kpl. 3. Gwóźdź ramienny- komplet: gwóźdź, 3 śruby, zaślepka - 10 kpl. 4. Gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego- komplet: gwóźdź, 3 śruby, zaślepka. - 10 kpl. 5. Gwóźdź udowy tytanowy, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, ze ostrzem helikalnym doszyjkowym, Komplet- gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba dystalna, zaślepka. - 10 kpl.

4) System stalowych gwoździ przezkrętarzowych oraz gwoździ ramiennych:
1. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 o kątach 120, 125, 130 stopni. Komplet: gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna. - 20 kpl. 2. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany w rozmiarze 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 o kątach 120, 125, 130 stopni. Komplet: gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna; - 20 kpl. 3. Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Komplet: gwóźdź, 5 śrub korowych, zaślepka (tytan); - 20 kpl. 4. Gwóźdź ramienny tytanowy, sterylny, kaniulowany. Komplet: gwóźdź, 3 śruby korowe, zaślepka, śruba kompresyjna. - 20 kpl.

5) Endoproteza anatomiczna stawu kolanowego nie związana lub (zamiennie) tylnostabilizowana. W wersji cementowej i bezcementowej. - 20 kpl.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (5 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 8. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.03.2009 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert.pdf
  pobierz (439 KB wybór ofert.pdf, data publikacji: 20 marca 2009)
 • SIWZ_sprzęt już_ortopedyczny.pdf
  pobierz (269 KB SIWZ_sprzęt już_ortopedyczny.pdf, data publikacji: 09 marca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)