Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny j. uż. dla OIT i A

09 września 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/234/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STOSOWANIA W ODDZIAŁACH INTENSYWNEJ TERAPII I ANESTEZJOLOGII DOROSŁYCH I DZIECI

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr / Przedmiot zamówienia / Ilość / j.m.

1) Igły do znieczulenia podpajęczego - 3530 szt.; 2) Igły do blokad splotów nerwowych - 200 szt.; 3) Rurki intubacyjne - 8110 szt.; 4) Rurki intubacyjne do długich intubacji - 80 szt.; 5) Rurki intubacyjne do długich wentylacji w OIT dorosłych - 180 szt.; 6) Rurki intubacyjne wstępnie uformowane - 460 szt.; 7) Rurki intubacyjne dla OIT dziecięcej - 1310 szt.; 8) Rurki tracheostomijne - 400 szt.; 9) Sonda uniwersalna przełykowo-odbytnicza - 100 szt.; 10) Stetoskop przełykowy - 100 szt.; 11) Cewnik z sondą termiczną - 236 szt.; 12) Maseczka krtaniowa - 100 szt.; 13) Drenaże klatki piersiowej - 55 szt.; 14) Worki do godzinowej zbiórki moczu - 150 szt.; 15) Filtry elektrostatyczne i mechaniczne - 8100 szt.; 16) Filtry elektrostatyczne pediatryczne - 1200 szt.; 17) Filtry elektrostatyczne noworodkowe - 700 szt.; 18) Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych - 400 szt.; 19) Przepływowy nawilżacz tlenu - 450 szt.; 20) Aparaty do pompy Abbot - 400 szt.; 21) Aparaty do pompy Braun - 800 szt.; 22) Regulator prędkości przepływu - 3000 szt.; 23) Kocyki dla dorosłych - 150 szt.; 24) Linie do podgrzewacza - 200 szt.; 25) Zestaw do kaniulacji dużych naczyń - 750 szt.; 26) Zestaw do kaniulacji żył centralnych - 300 szt.; 27) Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy - 2830 szt.; 28) Zestawy do znieczuleń - 900 szt.; 29) Zestawy do pomiaru ciśnienia - 400 szt.; 30) Obwody do respiratora Neftis - 120 szt.; 31) Obwody do znieczulania - 200 kpl.; 32) Obwody do respiratorów - 500 kpl.; 33) Obwody do respiratorów 100 kpl.; 34) Elektrody do czasowej stymulacji serca, introduktory - 65 szt.; 35) Przyrządy do żywienia dojelitowego, zgłębniki - 1560 szt.; 36) Kraniki trójdrożne - 9000 szt.; 37) Dreny do pompy Graseby - 690 szt.; 38) Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki - 167250 szt.; 39) Zestawy do kaniulacji tętnic - 20 kpl.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (39 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.09.2010 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (293 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 12 października 2010)
 • modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (128 KB modyfikacja siwz_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 17 września 2010)
 • wyjasnienia02.pdf
  pobierz (127 KB wyjasnienia02.pdf, data publikacji: 17 września 2010)
 • przedłużenie terminu na składanie ofert.pdf
  pobierz (43 KB przedłużenie terminu na składanie ofert.pdf, data publikacji: 14 września 2010)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (148 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 10 września 2010)
 • SIWZ_sprzęt juz_OIT.pdf
  pobierz (420 KB SIWZ_sprzęt juz_OIT.pdf, data publikacji: 09 września 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)