Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny j. uż. do zabiegów neurochirurgicznych

22 lipca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/148/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

ZADANIE NR 1: SUBSTYTUT OPONY TWARDEJ:
1) Rozmiar 2 cm x 10 cm - 5 szt.; 2) Rozmiar 6 cm x 10 cm - 15 szt.

ZADANIE NR 2: MATRYCA DO REGENERACJI OPONY TWARDEJ:
1) Matryca do regeneracji opony twardej - 30 szt.

ZADANIE NR 3: ZESTAW DO MOCOWANIA POKRYWY CZASZKI:
1) Klipsy 11 mm - 40 szt.; 2) Klipsy 16 mm - 40 szt.

ZADANIE NR 4: KLEJ TKANKOWY:
1) Klej tkankowy op. 5ml - 5 szt.

ZADANIE NR 5: MATERIAŁY HEMOSTATYCZNE Z KLEJEM:
1) Gąbka hemostatyczna pokryta klejem fibrynowym 9,5x4,8x0,5 mm - 60 szt.; 2) Gąbka hemostatyczna pokryta klejem fibrynowym 3,0x2,5x0,5 mm - 50 szt.

ZADANIE NR 6: PROTEZA UBYTKÓW KOŚCI CZASZKI TYPU CODUBIX:
1) Proteza ubytków kości czaszki - 20 szt.

ZADANIE NR 7: SPRZĘT DO LECZENIA WODOGŁOWIA
1) Zastawka mózgowa typu „Pudenz” - 10 szt.; 2) Dren komorowy dł. 18 cm - 15 szt.; 3) Dren dootrzewnowy- 90 cm – 120 cm - 15 szt.; 4) System do drenażu komorowego zewnętrznego - 20 szt.; 5) Łącznik prosty - 10 szt.; 6) Łącznik trójdzielny - 5 szt.; 7) Zbiornik Rikhama - 10 szt.

ZADANIE NR 8: ZESTAW ZASTAWKOWY Z ZASTAWKĄ NOWORODKOWĄ:
1) Zestaw zastawkowy z zastawką noworodkową niskociśnieniową - 4 szt.; 2) Zestaw zastawkowy z zastawką noworodkową średniociśnieniową - 3 szt.

ZADANIE NR 9: ZASTAWKI MÓZGOWE:
1) Zastawka mózgowa niskociśnieniowa - 2 szt.; 2) Zastawka mózgowa średniociśnieniowa - 10 szt.; 3) Zastawka mózgowa wysokociśnieniowa - 2 szt.

ZADANIE NR 10: CZUJNIKI DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDCZASZKOWEGO:
1) Czujnik do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego w przestrzeni śródmiąższowej. - 15 szt.; 2) Czujnik do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego wewnątrz komór mózgowych. - 5 szt.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (10 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 30.07.2010 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_neurochirurgia.pdf
  pobierz (586 KB wybor ofert_neurochirurgia.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2010)
 • wyjasnienia02.pdf
  pobierz (47 KB wyjasnienia02.pdf, data publikacji: 26 lipca 2010)
 • odpowiedzi01_neurochirurgia.pdf
  pobierz (52 KB odpowiedzi01_neurochirurgia.pdf, data publikacji: 23 lipca 2010)
 • SIWZ_sprzęt do zabiegów neurochirurgicznych.pdf
  pobierz (192 KB SIWZ_sprzęt do zabiegów neurochirurgicznych.pdf, data publikacji: 22 lipca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)