Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jdnorazowego użytku dla Oddziału Intensywnej Terapii

15 kwietnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – igły do znieczulenia podpajęczego typu pencil - point, Zadanie nr 2 – igły do blokad splotów nerwowych, Zadanie nr 3 - rurki intubacyjne dla dzieci, Zadanie nr 4 - rurki intubacyjne dla dorosłych, Zadanie nr 5 - rurki do podawania surfaktantu, nawilżania dróg oddechowych i pomiaru ciśnienia pCO2 Zadanie nr 6 –rurki tracheostomijne, Zadanie nr 7 - rurki wielorazowe, Zadanie nr 8 - maseczka twarzowa, Zadanie nr 9 - rurki dooskrzelowe, Zadanie nr 10 - zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych, Zadanie nr 11 - drenaże klatki piersiowej, worki do godzinowej zbiórki moczu, Zadanie nr 12- sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne, Zadanie nr 13 - sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych, Zadanie nr 14 - aparaty do pompy Abbot, Zadanie nr 15 - aparaty do pompy Braun, Zadanie nr 16 – aparaty do pompy Ascor, Zadanie nr 17 - regulator prędkości przepływu, Zadanie nr 18 - zestawy do kaniulacji dużych naczyń, zestawy do przezskórnego drenażu, Zadanie nr 19- zestawy do pomiaru ciśnienia, Zadanie nr 20 - rury do respiratorów, Zadanie nr 21 - elektrody do czasowej stymulacji serca, Zadanie nr 22 - przyrządy do żywienia dojelitowego, Zadanie nr 23 - worki kolostomijne, Zadanie nr 24 - kraniki trójdrożne, Zadanie nr 25 - dreny do pompy objętościowej Graseby 3000, Zadanie nr 26 – serweta gazowa, Zadanie nr 27 – elektrody EKG jednorazowego użytku dla dorosłych, noworodków oraz dla Pracowni Prób Wysiłkowych i Holtera, Zadanie nr 28 - cewniki do odsysania, zgłębniki.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert:

•Cena – 100%

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.04.2008 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • sprostowanie_wybór ofer_urologia.pdf
  pobierz (421 KB sprostowanie_wybór ofer_urologia.pdf, data publikacji: 15 maja 2008)
 • wybór ofert_jednorazówka OIT.pdf
  pobierz (1680 KB wybór ofert_jednorazówka OIT.pdf, data publikacji: 13 maja 2008)
 • sprostowanie_jednorazówka OIT.pdf
  pobierz (1093 KB sprostowanie_jednorazówka OIT.pdf, data publikacji: 21 kwietnia 2008)
 • Załącznik do odpowiedzi 1jednorazówka oit.PDF
  pobierz (63 KB Załącznik do odpowiedzi 1jednorazówka oit.PDF, data publikacji: 18 kwietnia 2008)
 • odpowiedź 1- jednorazówka OIT.PDF
  pobierz (186 KB odpowiedź 1- jednorazówka OIT.PDF, data publikacji: 18 kwietnia 2008)
 • odpowiedź 1- jednorazówka OIT.PDF
  pobierz (186 KB odpowiedź 1- jednorazówka OIT.PDF, data publikacji: 18 kwietnia 2008)
 • SIWZ-jednorazówka.PDF
  pobierz (357 KB SIWZ-jednorazówka.PDF, data publikacji: 15 kwietnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)