Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego Oddziału Ginekologii i Oddziału Onkologii

27 czerwca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU GINEKOLOGII I ODDZIAŁU ONKOLOGII

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Taśmy prolenowe – oburator do przezzasłonowego podwieszania cewki moczowej wraz z igłami. Zadanie nr 2 – Igły do trepanobiopsji. Zadanie nr 3 – Igły do biopsji gruboigłowej. Zadanie nr 4 – Porty naczyniowe z komorą ceramiczną. Zadanie nr 5 – Porty naczyniowe z komorą tytanową. Zadanie nr 6 – Porty naczyniowe z komorą tytanową powlekaną biokompatybilnym tworzywem. Zadanie nr 7 – Igły do portów naczyniowych. Zadanie nr 8 – Igły do wlewów długoterminowych z portem bocznym typu „Y”. Zadanie nr 9 – Igły do wlewów długoterminowych z zaworem bezpieczeństwa . Zadanie nr 10 – Igły do biopsji mammotomicznych. Zadanie nr 11 – Igły do lokalizacji zmian w piersi pod mammografem.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 8. Kryteria oceny ofert: • Cena – 100%,
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 05.07.2007 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor-oferty_tasmy-igly-porty0001.pdf
  pobierz (865 KB wybor-oferty_tasmy-igly-porty0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi_tasmy-i-igly.pdf
  pobierz (1694 KB odpowiedzi_tasmy-i-igly.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz_tasmy-i-igly.pdf
  pobierz (275 KB siwz_tasmy-i-igly.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)