Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do koronarografii i angioplstyk wieńcowych

13 lipca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 211 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYK WIEŃCOWYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 Cewniki koronarograficzne diagnostyczne ZADANIE NR 2 Introduktory naczyniowe krótkie ZADANIE NR 3 Introduktory naczyniowe długie ZADANIE NR 4 Prowadniki angiograficzne 0,35” ZADANIE NR 5 Prowadniki angiograficzne hydrofilne 0,35” ZADANIE NR 6 Cewniki prowadzące do PTCA ZADANIE NR 7 Prowadniki angioplastyczne miękkie 0,014’’ ZADANIE NR 8 Prowadniki angioplastyczne o średnim i dużym stopniu twardości oraz do rekanalizacji 0,014’’ ZADANIE NR 9 Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,014’’ ZADANIE NR 10 Cewniki balonowe półpodatne ZADANIE NR 11 Cewniki balonowe niepodatne ZADANIE NR 12 Cewniki balonowe niskoprofilowe ZADANIE NR 13 Cewniki balonowe hydrofilne ZADANIE NR 14 Stenty wieńcowe stalowe do naczyń prostych ZADANIE NR 15 Stenty wieńcowe stalowe do stentowania bezpośredniego ZADANIE NR 16 Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń prostych ZADANIE NR 17 Stenty wieńcowe kobaltowe standardowe ZADANIE NR 18 Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń krętych i zmian „ciasnych” ZADANIE NR 19 Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania bezpośredniego ZADANIE NR 20 Stenty wieńcowe kobaltowe do pokrywania rozgałęzień ZADANIE NR 21 Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę ZADANIE NR 22 Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny - Packlitaxel ZADANIE NR 23 Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny ZADANIE NR 24 Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę i/lub jej pochodne ZADANIE NR 25 System protekcji dystalnej do pomostów żylnych ZADANIE NR 26 Inflatory niskociśnieniowe ZADANIE NR 27 Inflatory wysokociśnieniowe ZADANIE NR 28 Igły angiograficzne 18 G ZADANIE NR 29 Rampa trójkranikowa ZADANIE NR 30 Przedłużacze niskociśnieniowe ZADANIE NR 31 Przedłużacze wysokociśnieniowe ZADANIE NR 32 Krany trójdrożne niskociśnieniowe ZADANIE NR 33 Krany trójdrożne wysokociśnieniowe ZADANIE NR 34 Przetworniki do pomiaru ciśnienia ZADANIE NR 35 Y- connector ZADANIE NR 36 Torquer ZADANIE NR 37 Wkłady do strzykawki automatycznej typu Medrad ZADANIE NR 38 Jednorazowy zestaw do koronarografii ZADANIE NR 39 Jednorazowy zestaw do angioplastyki ZADANIE NR 40 Cewniki do aspiracji skrzeplin
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (w całości na zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 8. Wadium – wartość ogólna – 49.000,00zł.
 9. Kryteria oceny ofert: • - cena 70%;
  • jakość 30 %.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.08.2007 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł
 16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 13.07.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • odpowiedzi05_karonarografia0001.pdf
  pobierz (551 KB odpowiedzi05_karonarografia0001.pdf, data publikacji: 24 sierpnia 2007)
 • odpowiedzi4_koronarografia.pdf
  pobierz (803 KB odpowiedzi4_koronarografia.pdf, data publikacji: 21 sierpnia 2007)
 • odpowiedzi03_koronarografia0001.pdf
  pobierz (778 KB odpowiedzi03_koronarografia0001.pdf, data publikacji: 21 sierpnia 2007)
 • odpowiedz2_koronarografia0001.pdf
  pobierz (364 KB odpowiedz2_koronarografia0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedzi_01-koronarografia.pdf
  pobierz (359 KB odpowiedzi_01-koronarografia.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz_koronarografia.pdf
  pobierz (457 KB siwz_koronarografia.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)