Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Urologii

25 kwietnia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU UROLOGII

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – cewniki urologiczne – 18 780 szt. Zadanie nr 2 – sprzęt medyczny jednorazowy do zabiegów urologicznych – 1 615 szt. Zadanie nr 3 – cewnik okluzyjny – 30 szt. Zadanie nr 4 – igły do biopsji – 410 szt. Zadanie nr 5 – worki do dobowej zbiórki moczu – 40 000 szt. Zadanie nr 6 – kleszczyki do usuwania kamieni, prowadnice, rozszerzadła – 110 szt. Zadanie nr 7 – osprzęt do resektoskopu firmy STORZ – 160 szt. Zadanie nr 8 – sondy do litotrypsji kompatybilne ze sprzętem firmy STORZ – 35 szt. Zadanie nr 9 – noże do utertrotomu firmy STORZ – 20 szt. Zadanie nr 10 - osprzęt do resektoskopu WOLF – 70 szt. Zadanie nr 11 - cewniki zewnętrzne – 100 szt. Zadanie nr 12 - prowadnice, koszyki, koszulki – 175 szt. Zadanie nr 13 - klej tkankowy – 5 szt. Zadanie nr 14 - materiały typu Tachakomb – 50 szt.

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert:

•Cena – 100%

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 06.05.2008 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_urologia.pdf
  pobierz (931 KB wybór ofert_urologia.pdf, data publikacji: 21 maja 2008)
 • odpowiedzi 3_urologia.pdf
  pobierz (314 KB odpowiedzi 3_urologia.pdf, data publikacji: 30 kwietnia 2008)
 • odpowiedzi 2_urologia.pdf
  pobierz (1974 KB odpowiedzi 2_urologia.pdf, data publikacji: 30 kwietnia 2008)
 • odpowiedzi 1_urologia.pdf
  pobierz (398 KB odpowiedzi 1_urologia.pdf, data publikacji: 29 kwietnia 2008)
 • SIWZ- UROLOGIA .pdf
  pobierz (298 KB SIWZ- UROLOGIA .pdf, data publikacji: 25 kwietnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)