Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb bloków operacyjnych

03 czerwca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB BLOKÓW OPERACYJNYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Cewniki do embolektomii – 800 szt. Zadanie nr 2 – Butle, katetery typu REDON, dreny brzuszne – 7740 szt. Zadanie nr 3 – Klipsy do klipsownicy Ethicon – 540 magazynków. Zadanie nr 4 – Klipsy do klipsownicy Storz – 200 magazynków. Zadanie nr 5 – Klipsy do klipsownicy Aesculap – 150 magazynków. Zadanie nr 6 – Protezy naczyniowe z PTFE. – 78 szt. Zadanie nr 7 – Protezy naczyniowe powlekane kalogenem - 200 szt. Zadanie nr 8 – Implanty do powłok brzusznych – 123 szt. Zadanie nr 9 – Taśmy prolenowe – 40 szt. Zadanie nr 10 – Wkłady jednorazowego użytku do ssaków próżniowych – 1600 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych – dotyczy zadania nr 10.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 11.06.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_jednorazowka_zad.2.pdf
  pobierz (712 KB wybor ofert_jednorazowka_zad.2.pdf, data publikacji: 24 czerwca 2008)
 • wybor ofert_jednorazowka.pdf
  pobierz (777 KB wybor ofert_jednorazowka.pdf, data publikacji: 19 czerwca 2008)
 • sprostowanie_jednorazowka.pdf
  pobierz (348 KB sprostowanie_jednorazowka.pdf, data publikacji: 06 czerwca 2008)
 • odpwiedzi 3_jednorazowka.pdf
  pobierz (1419 KB odpwiedzi 3_jednorazowka.pdf, data publikacji: 06 czerwca 2008)
 • odpowiedzi 2_jednorazowka.pdf
  pobierz (410 KB odpowiedzi 2_jednorazowka.pdf, data publikacji: 05 czerwca 2008)
 • odpowiedzi 1_jednorazowka.pdf
  pobierz (1383 KB odpowiedzi 1_jednorazowka.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2008)
 • SIWZ_jednorazowka.pdf
  pobierz (241 KB SIWZ_jednorazowka.pdf, data publikacji: 03 czerwca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)